En åndelig leder snakker om hvordan harmoniske familier faktisk representerer et guddommelig ideal og at realiseringen av dette er utgangspunktet for en kultur av fred. Dr. Moon hevder at uten en absolutt seksualmoral vil det være umulig å skape en slik fredskultur. Han sier at kjærlighet, liv og arvelinje er knyttet til en absolutt seksualmoral.

Talen ble holdt av dr Sun Myung Moon, Universelt Fredsforbunds grunnlegger, på et stort fredsmøte i Kintex messesenter, Koyang, Sør-Korea 21. november 2006.

Guds hensikt med skaperverket

Ærede internasjonale ledere, hva tror dere er Guds egentlige hensikt med å skape mennesket? Sagt på en enkel måte er det å oppleve gleden fra å ha et forhold til ideelle familier fylt med sann kjærlighet. Hvordan ser da en ideell familie ut? Da Gud først skapte oss mennesker, skapte han Adam til å representere alle menn og Eva til å representere alle kvinner med det mål for øye at de begge skulle bli mestre i sann kjærlighet. Raskeste måte de kunne utvikle en personlighet preget av sann kjærlighet på, var ved å bygge et solid foreldre-barn-forhold til Gud, slik at de kunne tjene og vise omsorg for Gud som sin Far og danne en mønsterfamilie, som ville ha vært et levende uttrykk for Guds fredsideal. De skulle ha fulgt en vei der de levde som en familie sammen med Gud og opplevde en evig glede.

Gud skapte Adam og Eva som menneskehetens første forfedre for at de skulle danne en mønsterfamilie og realisere fredsidealet. Gud var hundre prosent fast innstilt på å oppdra dem som sin sønn og datter, knyttet til ham gjennom kjærlighet, liv og arvelinje.

Mine damer og herrer, det var imidlertid en absolutt forutsetning at Adam og Eva opprettet et mønster på en fredsommelig ideell familie. Gud, Det absolutte vesen, skapte menneskene som sine barn for å gi dem absolutte verdier basert på en absolutt standard. Vi mennesker må derfor leve i tråd med den absolutte standard som veien Gud vil vi skal gå, forutsetter. Det vil si at vi er nødt til å følge veien det er vår lodd å gå gjennom livet for å kunne støtte og tjene Gud, Det absolutte vesen, som vår Forelder. For at vi mennesker skal bli fullkomne og ligne på Gud og bli karakter-faste menn og kvinner som kan bli kalt Det absolutte vesens sønner og døtre, må vi med andre ord følge veien som representerer den absolutte standard Gud har bestemt. Det viktigste på denne veien er nettopp normen som en absolutt seksualmoral representerer.

En absolutt seksualmoral

For det første må vi før vi blir gift, holde oss til en absolutt seksualmoral, der standarden er absolutt seksuell renhet.

Fra vi blir født, går vi alle gjennom en vekstprosess. Vi går gjennom spedbarnsalder og barndom i relativt trygge og sorgfrie omgivelser med våre foreldres kjærlighet og omsorg. Så går vi inn i ungdomsårene, da et nytt og dynamisk liv begynner, idet vi utvikler forhold på et helt nytt nivå med folk rundt oss og med alt i skaperverket. Det er da vi begynner på veien vi må gå for å bli et absolutt menneske, ikke bare rent ytre sett ved å bli voksen, men også på det indre plan ved å gjøre vår personlighet fullkommen.

Men det er også da det er en absolutt nødvendig betingelse som absolutt alle må oppfylle. Og det er å ta vare på sin renhet. Seksuell renhet er den nødvendige forut-setning Gud ga oss mennesker for et sexliv basert på en absolutt standard. Gud ga denne betingelsen til sine barn som ansvaret og plikten det var deres lodd å oppfylle for at skapelsesidealet skulle bli virkelighet. Grunnen er at veien Gud vil vi skal gå er veien for å utvikle et fullkomment, absolutt eksemplarisk seksualliv.

Hva var det eneste budet Gud ga til Adam og Eva, menneskehetens opprinnelige for-fedre, etter at de ble skapt? Gud velsignet dem og ba dem om å fullstendig avstå fra sex til Gud ville tillate det. I Bibelen står det at Adam og Eva ville garantert dø den dag de "spiste av frukten på treet til kunnskap om godt og ondt". Hvis de ikke hadde "spist", men holdt dette påbudet fra Gud, ville de ha utviklet en fullkommen personlighet og stått på like fot med Gud, Skaperen, som hans medskapere. De ville dessuten ha fått herredømme over skaperverket og blitt universets overhoder og levd i en evig og fullkommen lykke.

Gud velsignet dem for at de skulle ta vare på sin renhet, slik at de kunne bli gift med Guds velsignelse, som Guds sanne sønn og datter, og blitt et sant ektepar og satt sanne barn til verden og blitt sanne foreldre. Dette gir oss en dypere forståelse av påbudet Gud ga dem. Budet dreide seg ikke om noe annet enn en absolutt seksualmoral, som er et av prinsippene i Guds skaperverk. Den dype sannhet bak Guds bud opp gjennom historien var nettopp at vi mennesker må arve og leve etter en eksemplarisk seksualmoral basert på Guds skapelsesideal for at vi skal bli fullkomne individer og Guds barn og bli kvalifisert til å ha herredømme over skaperverket.

For det andre må vi følge en absolutt eksemplarisk seksualmoral i ekteskapet. Dette er den åndelige loven om en absolutt trofasthet som er mer dyrebar enn selv livet.

Mann og kone er begge en gudgitt evig partner for hverandre. Ved å få barn blir de Guds medskapere, som skaper sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje. De blir dermed kilden til det som er absolutt, unikt, uforanderlig og evig. Dette er fordi det er en naturlov at folk alene ikke kan få barn, selv om de lever tusen år. Hvordan kan de som tar vare på sin renhet før ekteskapet og blir gift som et plettfritt "himmelsk" ektepar, komme bort fra veien Gud vil vi skal gå og havne på gale veier? Vi mennesker er forskjellige fra dyrene. Hvis vi forstår Guds plan med å skape oss som sine barn, vil vi skjønne at å slå inn på feil vei er ensbetydende med å forråde Gud og sette seg opp mot ham på en måte vi knapt kan forestille oss. Det er en vei der vi ødelegger oss selv og graver vår egen grav. Denne veien er et resultat av syndefallet og har overhodet ikke noe med en verden basert på Guds skapelsesideal å gjøre.

Mine damer og herrer, et absolutt seksualliv er derfor den største velsignelse Gud har gitt oss mennesker. Hvis vi ikke holder oss til et eksemplarisk seksualliv, er veien til å utvikle en fullkommen karakter, veien til åndelig modenhet, stengt. Det blir dessuten umulig for Gud å bli en Gud med personlighet og en inkarnert Gud uten å sikre seg et grunnlag med et absolutt seksualliv i en sann familie basert på modne mennesker. For at Gud, Det absolutte vesen, skal kunne ha et direkte herredømme over våre liv, og leve sammen med oss og glede seg over livet sammen med oss, må vi, som er skapt som hans responderende partnere og barn, på samme måte som Gud skaffe oss en modell på en fullkommen familie basert på et eksemplarisk absolutt seksualliv. Det er bare innen rammen av en familie med en absolutt seksualmoral det er mulig å skape et liv som er slik det opprinnelig skulle ha vært med dets ideelle eksemplariske seksualetikk. Et slikt liv omfatter en sfære med tre generasjoner - besteforeldre, foreldre, barn og barnebarn. Dere må ha en klar forståelse av at det er bare på et slikt grunnlag at Guds åndelige liv og menneskets åndelige liv blir mulig.

Hvis de derfor hadde levd basert på en absolutt seksualmoral, ville Adam og Eva ha blitt fullkomne individer slik Gud ville. Det betyr at hvis de hadde utviklet en fullkommen personlighet og inngått et ekteskap velsignet av Gud, ville de ha blitt fullstendig ett med ham. Da ville det ha blitt dannet et forhold som gjorde at Gud kunne ha slått seg ned hos dem. Også deres barn ville ha blitt knyttet til denne standarden for kjærlighet og hatt et personlig foreldre-barn-forhold til Gud. Bryllupet til en fullkommen Adam og en fullkommen Eva ville, basert på en absolutt seksualmoral, med andre ord ha blitt Guds eget bryllup. Gud er selvsagt for alltid Gud, men Adam og Eva ville ha blitt en inkarnasjon av Gud. Adam og Eva ville ha blitt Guds kropp, og Gud ville ha slått seg ned i deres sinn og hjerter for å kunne bli menneskehetens Sanne forelder, basert på en absolutt seksualmoral, både i den åndelige og den fysiske verden.

Betydningen av arvelinjen

Er dere klar over hva som har gjort mest vondt i Guds hjerte og gitt ham den største sorg opp gjennom den lange historien helt siden Adam og Eva falt? Det er at Gud mistet sin arvelinje. Dermed mistet han en verden der alle ville ha vært som søsken, og også sin rett til å ha et eierforhold til denne verden. Guds arvelinje er mer dyrebar enn selve livet. Fruktene av et sant liv og en sann kjærlighet ble aldri modne, men ble i stedet Satans frukter, uten noe forhold til Gud. Fra disse fruktene stammer de 6,5 milliarder mennesker som nå bor her på jorden.

Mine damer og herrer, arvelinjen er viktigere enn livet og viktigere enn kjærlighet. Det er når liv og kjærlighet kommer sammen, at en arvelinje skapes. En arvelinje kan ikke bli til hvis enten liv eller kjærlighet mangler. Blant de tre ting som karakteriserer foreldre-barn-forholdet - kjærlighet, liv og arvelinje -representerer arvelinjen selve frukten. Guds arvelinje skaper den nødvendige ramme og det nødvendige miljø for å leve et sant liv.

For at vi derfor kan bli de ideelle mennesker, som Gud vil vi skal bli, dvs mennesker med en ideell personlighet, og for at vi skal kunne skape ideelle familier, må vi først bli del av hans arvelinje. Det er dessuten bare når vi tilhører Guds arvelinje, det blir mulig å skape Guds "hjemland", en ideell nasjon. Det er bare når vi blir en del av Guds arvelinje, vi kan skape et ideelt globalt fredsrike.

Jeg ber dere aldri glemme hvor viktig arvelinjen er. Dette er noe jeg ikke kan understreke nok. Det er fordi foreldre-barn-forholdet er det edleste og viktigste av alle forhold. Foreldre-barn-forholdet er eneste måte Guds arvelinje kan gå i arv på og bli evig. Dere må forstå dette klart.

Men i stedet spredte falsk kjærlighet, falskt liv og en falsk arvelinje seg som ugress her på jorden. Guds kjærlighet, liv og arvelinje falt i klørne på ham som ødela kjærligheten, Satan, kjærlighetens fiende. Det ble som om himmel og jord ble kvalt av et "mørkt teppe" og forvandlet til et helvete. Verden ble et miserabelt sted, fjernt fra Guds ånd. Likevel har menneskeheten helt til i dag levd i uvitenhet om dette. Folk er blitt lurt til å tro at fiendens arvelinje er den livsviktige linjen som verden er helt avhengig av. Dette er den triste sannhet om menneskeheten som nedstammer fra syndefallet. Derfor omtaler vi denne verden som helvete på jorden. Gud ser på menneskehetens tragiske situasjon med et hjerte fullt av smerte.

Da Satan på grunn av syndefallet fikk kontroll over arvelinjen, tilranet han seg samtidig førstefødselsretten og retten til å eie. Gud er som en far som har svettet og strevd hele sitt liv for å ha noe å gi sine barn, bare for å få alt stjålet av en tyv i løpet av en eneste natt. Hvem kan fatte hvor tungt av sorg og smerte Guds hjerte er? Gud mistet sin arvelinje, sine barn og ble tvunget til å gi fra seg til Satan retten til å eie nasjonene og hele verden.

Det var kun én måte å gjenvinne arvelinjen på og retten til å eie verden. Det var å oppnå Satans overgivelse på en naturlig måte, å få Satan til å gi seg helt frivillig. Hva er hemmeligheten bak en slik bragd? Det lar seg bare gjøre ved hjelp av kraften fra sann kjærlighet, når vi elsker våre fiender mer enn våre egne barn.

Sann kjærlighet

Hva er da sann kjærlighet? Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. Sann kjærlighet gir uten å gå rundt og huske hvor mye en har gitt, og fortsetter å gi uten stans. Sann kjærlighet gir med glede. Tenk bare på en mor, som full av glede og kjærlighet vugger sitt barn og gir det bryst. Sann kjærlighet er en selvoppofrende kjærlighet, som når et barn som virkelig elsker sine foreldre, får den største tilfredsstillelse i å hjelpe dem.

Når vi er knyttet sammen av bånd fra sann kjærlighet, kan vi være sammen i all evighet, og hele tiden oppleve en stadig større glede i hverandres selskap. Tiltrekningskraften fra sann kjærlighet bringer alt i universet til deg, og selv Gud vil komme og bo blant oss. Ikke noe kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne barrierene som falne mennesker har skapt, f eks nasjonale, rasemessige og til og med religiøse barrierer.

De viktigste sider ved Guds sanne kjærlighet er at den er absolutt, unik, uforanderlig og evig. Derfor vil enhver som praktiserer Guds sanne kjærlighet, komme til å leve sammen med Gud, få del i hans glede og få rett til å delta på lik linje med ham i hans arbeid. Et liv levd for andre, et liv preget av sann kjærlighet, er derfor den absolutte forutsetning for å komme inn i himmelriket.

Himmelriket og familien

Mine damer og herrer, hva slags sted er himmelriket? I et nøtteskall er himmelriket en verden full av Guds sanne kjærlighet, og som er opprettet med sann kjærlighet som sin akse. Det er en verden der sann kjærlighet representerer både den ytre form og det indre innhold i alle miljøer. Livet til alle er fylt med sann kjærlighet fra begynnelse til slutt. Det er en verden med mennesker som alle er blitt født basert på sann kjærlighet, lever i sann kjærlighet, blir omfavnet av sann kjærlighet, følger sporene fra sann kjærlighet for så til slutt å gå over i den neste verden, den åndelige verden.

Himmelriket er en helt naturlig verden der alle lever for sine medmennesker, og der folk ikke står på en dårlig fot med hverandre eller har motvilje mot andre. Det er ikke en verden styrt av penger, ære eller makt. Når det går bra for ett individ i en slik verden, betyr det at det går bra for helheten. Når én person liker noe, liker han det for helhetens sak. Når ett menneske gleder seg over noe, gleder helheten seg sammen med ham eller henne.

Himmelriket er en verden full av en atmosfære av sann kjærlighet, som alle puster inn. Det er en verden med et pulserende liv når og hvor det enn måtte være. Det er en verden der alle er knyttet til hverandre gjennom tilhørighet til den sanne Guds arvelinje. Det er et sted der hele verden er vevd sammen gjennom ubrytelige bånd slik cellene i kroppen vår er. Det er en verden der det kun er Guds innerste vesens kjærlighet, dvs sann kjærlighet, som styrer. Derfor eksisterer også Gud for sann kjærlighet.

En familie der tre generasjoner lever i harmoni med hverandre

Når dere prøver å finne slike tapte opprinnelige familier, må det være noen i posisjonen til den fullkomne Adam, noen i posisjonen til Jesus og noen i posisjonen til Gjenkomstens Herre. Fra et slikt utgangspunkt kan vi skape familier som Gud kan slå seg ned i. I slike familier vil tre generasjoner - besteforeldre, foreldre og barn - leve i harmoni med hverandre. Foreldre og barn lever et liv der de står til tjeneste og viser omsorg for bestefaren, som den som representerer deres røtter, forfedrene tilbake gjennom historien.

I familien finner vi mønsteret på hvordan man lever harmonisk sammen. Et hjem der foreldre og barn elsker og respekterer hverandre, der mann og kone stoler på og elsker hverandre, der søsken har tillit til og støtter hverandre, og der alle lever sammen som én, er hva vi legger i uttrykket "en ideell mønsterfamilie". Det betyr at dere må skape sanne familier, der en stamme av sann kjærlighet blir til og vokser fra roten av sann kjærlighet og produserer frukt av sann kjærlighet.

På den måten skulle tre generasjoner - besteforeldre, foreldre og barnebarn - leve sammen som én familie og stå til tjeneste for og støtte den evige Gud. Gud ønsker å se slike familier, og det er deres ansvar som slektsmessiaser og fredsambassadører å finne frem til og opprette slike himmelrike-familier.

Mine damer og herrer, dere må skape familier som Gud vil savne og lengte tilbake til, skulle han "ta seg en tur ut". Dere må forberede familier som Gud kan komme på besøk til like uproblematisk som når foreldre besøker sine voksne barns hjem. Det er nettopp dét det vil si å leve et liv der vi står til tjeneste for og støtter Gud.

I en slik familie blir Gud vertikalt sett den som leder oss gjennom vår samvittighet. Samvittigheten blir vertikalt sett det som leder kroppen. Når du på den måten blir forent med Gud, blir også ditt sinn og din kropp ett med hverandre. Det er i familier med en slik vertikal akse vi fullkomment opplever hjertets fire verdener, eller kjærlighetens fire verdener, dvs foreldrekjærlighet, ekteskapelig kjærlighet, søskenkjærlighet og barns kjærlighet. I slike familier kan oppe og nede, foran og bak, høyre og venstre bli knyttet sammen og bli ett. Dermed kommer en varig sfærisk bevegelse i gang. Hvis bare hele verden var full av slike sanne familier! Da ville den bli en verden med lov og orden basert på at folk styrer seg selv i samsvar med Guds lover og måten Gud vil vi lever på. Det ville ikke vært behov for jurister, statsadvokater og selv dommere.

Hvem er det som best vet om våre gode og dårlige sider? Det er våre besteforeldre, våre foreldre, vår ektemann, vår kone og våre barn. Finnes det et eneste problem som ikke kan løses innen familien? Når foreldre og barn, mann og kone og eldre og yngre søsken setter et eksempel i å leve for hverandre, ville det da finnes utilgivelige feiltrinn? Hvilke sjanser ville det da være for forbrytelser? En verden styrt i samsvar med Guds lover og måten Gud vil vi lever på, er en helt naturlig verden og en ustoppelig verden basert på sannhet og vitenskapelige prinsipper. Det er en verden som er som midt på dagen da solen står i senit, da det ikke kastes skygge.

Tverrkulturelle velsignede ekteskap

Ærede ledere! Vår trelldom under Satans arvelinje har ført til så mye lidelse opp gjennom historien. La oss nå modig stå frem og bryte våre bånd til Satan, og i stedet få "podekvist" fra De sanne foreldres arvelinje. Hvorfor skulle vi være så dumme at vi fortsetter å leve og dø som ville oliventrær? Et vilt oliventre, selv om det blir tusen år, vil bare fortsette å produsere frø som blir til flere ville oliventrær. Hvor finner vi veien som lar oss komme oss ut av denne onde sirkelen?

Veien er Den hellige velsignelsen. Den hellige velsignelsesseremonien gir oss nåden som det å få podekvist fra det sanne oliventre representerer. Denne seremonien ble opprettet av De sanne foreldre, som bringer Guds sanne arvelinje til menneskeheten. Når du først har skiftet arvelinje og blitt en del av Guds arvelinje, vil dine etterkommere helt naturlig tilhøre Guds arvelinje. [...] Slike velsignede ekteskap er et viktig bidrag til den enorme oppgaven foran oss: å heve oss over rasemessige, kulturelle, etniske og religiøse barrierer og skape én stor menneskehetens familie. I Guds øyne er ikke hudfarge viktig. Gud anerkjenner ikke nasjonale grenser. Gud står ikke bak de religiøse og kulturelle barrierer. De er rett og slett djevelens knep. Han har brukt dem for å kunne herske over menneskeheten som en falsk forelder i titusener av år.

Fremveksten av et ideelt globalt fredsrike

Kjære velsignede familier, dere lever i den historisk sett mest velsignede og dyrebare tid. [...] Dette er tidsalderen for et fredens rike og en ideell verden. Ikke bare grunnleggerne av de fire store verdens-religioner, men også flere hundre milliarder gode forfedre, er kommet ned til jorden for å lose dere trygt på veien Gud har vist. Da passer det bra at tiden da den urimelige og korrupte verden forårsaker stor ødeleggelse og lar de onde leve bedre enn andre, er i ferd med å gå over i historien.

Vårt endelige mål er å finne frem til og opprette et rike som streber etter å gjøre Guds vilje, og der alle står til tjeneste for Gud og setter ham i sentrum. Hvordan vil et slikt rike arte seg? Det vil bli et ideelt globalt fredsrike. Det vil bli et rike som ligner på en sann familie der tre genera-sjoner lever harmonisk sammen og stoler på, respekterer og støtter hverandre og blir ett i kjærlighet. Kort sagt er det et slikt rike menneskeheten har håpet på opp gjennom tidene, et idealsamfunn der Gud styrer.

Det betyr at vi trenger en bevegelse for å skape samfunn basert på universelle verdier der alle avhenger av hverandre og der det er velstand for alle, ved å gjøre menneskeheten til én stor familie og sammen bryte ned barrierene i våre sinn og til og med bli kvitt grensene mellom nasjoner. En slik bevegelse begynner fra én familie. Vi må derfor alle legge oss på minne at Gud kaller oss til å danne en sann familie. Det er på den måten vi kan bidra til opprettelsen av et rike her på jorden der det er universell fred.

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge