proffesor-perssonSøndag 3. september arrangerte Universelt Fredsforbund sin Festival for fred som en del av fru Hak Ja Han Moons tale-turne til 180 nasjoner. .

 

 

 

Imam
Søndag 3. september arrangerte Universelt Fredsforbund sin Festival for fred.

Arrangementet var en del av fru Hak Ja Han Moons tale-turne til 180 nasjoner. I juli besøkte hun Europa og flere av oss hadde muligheten til å høre henne tale direkte. Kveldens arrangement er etter samme format og vårt oppriktige ønske er å formidle hennes dype hjerte og filosofi for fred.

Kvelden åpnet med brødrene Stian og Victor Lorentzen med sangen "Halleluja" etterfulgt av en egenkomponert melodi.

 

Imam Mehboob
Imam Mehboob åpnet med å kommentere om Gud og fred. Alle er opptatt av fred, mange bidrar på ulik måte. Men ett spørsmål er viktig; "hvor er Gud?". Gud må være med i fredsprosessen.

Mehboob kommenterte med at ledere kan ha gode intensjoner og love mye, men når de får makt har de lett for å misbruke den. Dette er i strid med Guds vilje. Uansett hvilken rolle vi har må vi leve etter de samme prinsipper. Gud ønsker ikke urettferdighet.

 

professor Bertil Persson
Neste taler var professor Bertil Persson. Han er professor i sammenliknende religionsvitenskap ved University of Peace, tilknyttet UNESCO. Han har skrevet flere lærebøker i religion og er ved flere anledninger blitt spurt til råds av svenske myndigheter i religiøse saker.

Hans lykke-ønskningstale begynte med strofen "...deilig er jorden, prektig er Guds himmel.." Det naturlige spørsmål er så; hva har vi mennesker gjort med denne deilige jorden? Vi lever som rovdyr og er ikke lenger homo sapiens, det kloke og modne mennesket.

Persson sa at for noen år siden initierte en klok mann Universelt Fredsforbund; dr. Sun Myung Moon. Han hadde erfart at FN hadde mislyktes med å stanse den voksende livsdestruktive utvikling. Han sa at verden trenger et åndelig FN, basert på livs-bejaende og livs-fremmende prinsipper, dvs på åndelighet. I stedet er verdensorganisasjonen blitt stadig mer politisert og sekularisert og på denne måten har den tapt sin kompetanse.

Det mest betydningsfulle prosjekt for det 21. årtusen er, ifølge Persson, å gjenskape homo sapiens, det kloke og modne mennesket og dette prosjekt er allerede påbegynt av dr. Moon. De over 100 personer og organisasjoner som har mottatt Nobels Fredspris har alle kommet med viktige bidrag for fred, men ingen har, som dr. Moon, sett forbi det som rører seg i tiden, søkt etter de virkelige årsakene til konfliktene og ut ifra dette tatt de nødvendige tiltak for å snu de livsfornektende og livsdestruktive tendensene. For å virkeligjøre dette har han startet utallige verdensomspennende initiativ.

Bertil Persson gjentok det han sa her i Oslo den 7. desember i fjor; dr. Moon er en virkelig kandidat til Nobels Fredspris. Ingen har "gått på dypet" slik som han. Dette blir forklart i talen som vi snart skal høre.

Professor Persson sammenfattet oppgaven til UF slik:

  1. skape bevissthet om vår "deilige jord og prektige himmel"
  2. skape bevissthet om at sekularisering, et liv uten åndelig forankring , aldri kan bygge fred.
  3. skape bevissthet om at utvikling er en prosess; et samspill mellom årsak og virkning.
  4. søke årsakene bak folkemord, krig, terror. Starte fredsarbeid gjennom objektiv utdanning på alle nivåer, fra barn i sandkassen til politiske og religiøse ledere.
  5. manifestere, forsvare og virkeliggjøre de livsbejaende og livsfremmende krefter gjennom nettverket av Universelt Fredsforbunds Fredsambassadører.

Som avslutning siterer han FNs andre generalsekretær, Dag Hammarskiold, som sa: " måtte fremtidige generasjoner aldri kunne si at vi har mislyktes fordi vi har manglet tro på Gud eller at vi har tillatt selviske interesser å komme i veien for vår streben".

Neste del i programmet ble introdusert av møteleder, Steinar Murud, som en skål for ekteskapet og familien. Både ekteskap og familie er viktige elementer på veien mot fred. Som en markering og manifestasjon på det, ble det utbragt en hellig skål. Et representativt par demonstrerte sermonien etterfulgt av hele forsamlingen.

Fredsfestival

Torhild Nigar, komponist og sanger, fremførte den koreanske sangen "Kagopa", som uttrykker lengsel. Sangens stemning passet inn kveldens tema som nettopp handler om vår felles lengsel etter et høyere ideal.

Møteleder og leder i UF presenterte en oversikt over dr. Moon fredsfilosofi gjennom sin powerpoint fremstilling.
Han innledet med spørsmålet; hva skal til for fred? Fordi historien med konflikter er like gammel som menneskeheten selv så trenger vi fundamentale løsninger, og han siterer fra dr. Moons tale "Guds ideelle familie - en modell for verdensfred".
"Hvem kan løse opp den forhistoriske knuten mellom Kain og Abel, den er blitt strammet til gjennom tusener av år og vokser seg stadig mer innfløkt."

Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? er to fundamentale spørsmål. Svarene er båret frem gjennom religionen. Alle religioner har en oppfatning av Gud.

Så sant Gud eksisterer så er vår sanne identitet knyttet til ham og vi vil ikke kunne skape fred uten Gud. Dette forholdet til Gud danner en akse som er selve sentrum i universet. Dette forholdet er parallellt til foreldre-barn forholdet.

Han siterer igjen:
"Uten foreldrenes kjærlighet ville ingen av oss være i live i dag. Gud skapte oss for å være hans partnere i kjærlighet. Dette forholdet danner en akse av kjærlighet med Gud som vår far og menneskene som hans sønner og døtre."

Å realisere rollen som sønn eller datter av Gud er igjen en forutsetning for å oppnå det som er Guds endelige hensikt med å skape.
Igjen sitat:
"den endelige hensikten er å oppleve glede gjennom forholdet til ideelle familier fyllt av sann kjærlighet"

Svært mange av våre sosiale problemer skyldes at disse forholdene neglisjeres. Statistikk viser at 1/3 av alle barn lider av omsorgssvikt av ulike årsaker. Kan et politisk makt rette opp dette? Er det resolusjoner, lover, ombudsmenn, direktorater og politi som skal til? Forholdene må springe ut fra menneskets indre og få ringvirkninger i deres liv og familier.

Murud utdyper begrepet arvelinje som dr. Moon ofte omtaler som essensielt. Bergrepet er sammensatt av ordene arv og linje. Det innebærer en arv fra Gud, forberedt for oss. En arv som er ment å gis videre fra Gud til menneske, fra foreldre til barn og videre i en linje fra generasjon til generasjon som en evig arv og en evig tradisjon.

I dr. Moons tale lyder det slik:
"Vet du hva som har påført Gud størst sorg siden Adam og Evas fall? Det er tapet av arvelinje. Med tapet av arvelinje tapte han også eierforholdet. Arvelinje er mer viktig enn liv og kjærlighet. Liv og kjærlighet kommer sammen og danner arvelinje. Arvelinjen er frukten av liv og kjærlighet.".

Tapet av denne arvelinjen er historiens største tragedie både for Gud og mennesker.
Sitatet beskriver det slik:
"Falsk kjærlighet, falskt liv og en falsk arvelinje hjemsøkte jorden. Guds kjærlighet, liv og arvelinje falt i hendene på Satan, fienden til sann kjærlighet. Himmelen og jorden ble kvalt og forvandlet til et helvete. Verden ble et ulykkelig sted, fjernt fra fra Guds nærvær. Likevel så lever menneskeheten opp til i dag i uvitenhet om dette. Mennesker er forført til å tro at fiendens arvelinje er det grunnlaget vår verden er avhengig av. Dette er den ynkelige sannhet om menneskeheten, nedstammet fra det mennenskelige fall. Gud ser på vår tragiske situasjon med et hjerte av sorg.".

Hvordan kan vi rydde opp i konfliktene? spør møteleder. Forklaringen er enkel, men gjennomføringen er desto vanskeligere. Hvis man tenker etter så vil man se at det ikke finnes noen annen vei.
"Beretningen om Kain og Abel avslører begynnelsen på menneskelige konflikter helt i Adams familie. Den viser oss arketypen på menneskehetens uendelige historie av kriger og konflikter.
Det er bare en vei å gjenvinne det tapte på, det er å søke en naturlig overgivelse av Satan, få ham til å overgi seg frivillig. Hva er hemmeligheten for å få det til? Det er bare gjenom kraften av sann kjærlighet, når vi elsker våre fiender mer enn våre egne barn.
"

Hva er dr. Moons egen rolle i prosessen for å bygge et fredens rike på vår jord? Møteleder påpeker at han kommer med sterke proklamasjoner, men minner om at vi må vurdere hans uttalelser ut fra livet han har levet, der han kompromissløst, time for time, har vært totalt lydig til sitt kall.

"Gud har sett fram til at noen ville komme og løse disse tragediene , men ingen slik person dukket opp på jorden. Gud ventet to ventet, og lette etter en persom som kunne innta rollen som sanne foreldre. I dette perspektivet er det et mirakel av mirakler at for første gang i historien har et menneske lykkes i å etablere Adams posisjon, sikret rollen som eier av sann kjærlighet og mottatt Guds salvelse som meneskehetens sanne foreldre. Det er et forunderlig faktum at hans levetid faller sammen med deres og at dere og han puster den samme luft. Jeg har vunnet seier i rollen som sanne foreldre, som kommer for å lede den fallne menneskeheten."

Det ble videre skissert tanker om hvordan et fredens rike kunne arte seg? Igjen et sitat som viser kjærlighetens plass i en slik verden:

"Hva er sann kjærlighet? Sann kjærlighet har i seg ånden for uselvisk tjeneste. Den skaper den freden som er grunnlaget for lykke. Selvisk kjærlighet er en maske for begjæret over å ha en partner til å tjene seg selv, mens sann kjærlighet er fri fra slik korrupsjon. I stedet er dens essens å gi og å leve for andres skyld. Og for helhetens skyld. Sann kjærlighet gir med glede.

Sann kjærlighet er selve kilden i univeset. Med en gang en person blir i besittelse av det , vil sann kjærlighet gjøre ham til senter og eier av universet. Når vi er bundet sammen i sann kjærlighet så kan vi være sammen for alltid og hele tiden vokse i glede over hverandres selskap. Attraksjonen av sann kjærlighet bringer alle ting i universet for våre føtter. Selv Gud kommer for å bo i oss. Ingen ting kan sammen lignes med verdien i sann kjærlighet. Det har i seg kraften for å oppløse barrierene som falne mennesker har skapt, inkludert nasjonale barrierer og barrierer mellom raser og tilogmed mellom religioner."

Murud konkluderer med at et fredens rike er en verden som flyter over med sann kjærlighet. Hva kunne vel være bedre enn det?

Som viktige prosjekter på veien for å bygge global fred har dr. Moon lansert to prosjekter:

  1. Forslaget om opprettelsen av et råd av åndelig ledere i FN som kan være et komplement til sikkerhetsrådet, som kan vurdere helhetlig, fritt fra nasjonale interesser, og hjelpe til å finne løsninger på kritiske saker
  2. Forslaget om en fredstunnel under Bering-stredet, som et knutepunkt i et globalt motorveisystem som kan binde verden sammen.

Møteleder oppsummerer med at disse prosjektene vil bidra betydelig til harmonisering i en verden der dagens spenninger er farlig store.

Videoen "Man of Peace" passet godt inn som en visuell illustrasjon på møteleders presentasjon.

Styreformann, Knut Holdhus, leste fru Hak Ja Han Moons tale. Hun starter med å omtale sin manns forståelse av Guds dype sorg som selve drivkraften i hans liv. Hans oppfatning er at hvis Gud ikke blir befridd fra sin sorg ville menneskenes liv forbli uten verdi.

I sin tale utdypet fru Moon Guds hensikt med å skape Adam og Eva. Mens alle ting i universet er et symbolsk bilde på Gud så er mennesket et substansielt uttrykk for Gud. Gud er et immaterielt vesen, ved å skape en fysisk form av seg selv kunne han ha et forhold til den fysiske verden. Den åndelige og fysiske verden ville blitt knyttet til hverandre gjennom mennesket. Ved å ta bolig i Adam og Eva, basert på sann kjærlighet, kunne Gud bli menneskehetens sanne foreldre.

Hun talte om ekteskapet, om familiens rolle og om en familie der tre generasjoner lever sammen. Hun oppfordret oss til å ikke bare å ta vare på våre ekteskap, men å bygge familier som Gud kan være velkommen i. Hun skapte en bevisstgjøring om fire former for kjærlighet: foreldrekjærlighet, ekteskaplig kjærlighet, søskenkjærlighet og barnlig kjærlighet. Dette er viktige faktorer både for familieforholdene og for samfunnsforholdene.
Hun appelerte til alle om å ta rollen som fredsaktivist eller fredspoliti og feie bort alle absurditeter og ondskap i verden gjennom sann kjærlighet. Og som en vaktstyrke for å beskytte verdens familier og ta vare på vår velsignede jord, vår kjære planet.

Som et åndelig høydepunkt ble Fredsvelsignelsen fullført gjennom representative par som kom frem på sceneen. Tradisjonen med Velsignelsen ble etablert i 1960 og den har senere blitt gitt til millioner av par. Velsignelsen er ment som en seremoni for styrke ekteskap, det er en seremoni for å fornye sine løfter og for å knytte båndene mellom Gud, mann og kone og barn tettere. Styreformann og frue sprinklet hellig vann på parene, leste velsignelses-løftene og ofret en bønn for alle deltakere.

Den fine sermonien, akkompanert av Pachelbels vakre kanon i d-moll ble avsluttet av møteleder som ledet fire mansei (koreansk for seier) for Gud, for deltakere, religiøst samarbeid og for verdensfred.

Fredsambassadører ble utnevnt og det ble gitt gave til imam Mehboob og professor Persson.

Torhild avsluttet med sin egenkomponerte sang " I evighet" til stor applaus for kveldens 70 deltakere.
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge