familie-og-seksualmoralvar tema på UFs konferanse 28. Mars. Selv om Norge er kåret til verdens beste land ifølge FN, opplever vi daglig altfor mange sosiale tragedier.

 

Mange av disse kan relateres til problemer i familieforhold og seksualitet. Norge er av FN kåret til verdens beste, likevel er våre sosiale problemer påtagelige. Samlivsbrudd, høye aborttall, overgrep, prostitusjon, uønskede graviditeter, sexpress og fokus på seksualitet er ute av proporsjoner.

Velkomst av møteleder Steinar Murud leder i UF

Norge er av FN kåret til verdens beste, likevel er våre sosiale problemer påtagelige. Samlivsbrudd, høye aborttall, overgrep, prostitusjon, uønskede graviditeter, sexpress og fokus på seksualitet er ute av proporsjoner.

Den amerikanske psykologiforeningen publiserte nylig en rapport om vårt samfunns sterke fokus på kropp og seksualitet og konkluderer med at nær en generasjon unge kvinner er skadet som følge av dette.

Man kan også legge til at det ofte finnes forbindelser mellom de nevnte problemer og kriminalitet, depresjoner, selvmord og rusmisbruk.

Derfor ønsker vi å snakke om temaet. Temaet er ikke bare aktuelt ut fra et sosialt synspunkt, men det er aktuelt fordi det er essensielt for oss mennesker. Vi snakker om et forhold som setter nytt liv til verden og formidler en arv fra en generasjon til neste. Hvor er "kvalitetssikringen", kjørereglene og rammene?

Vi håper kveldens innlegg vil være verdifulle bidrag til videre arbeid.

 

Central Jamat e ahle Sunnat

Quwali-musikk med gruppen fra Central Jamat e ahle Sunnat

- ga oss en fascinerende musikalsk start på konferansen

James Coburn Bahai-bevegelsen:
"Har det religiøse synet på seksualitet relevans i dag?"

Jeg skal ta for meg to hovedpunkter.

 1. Hvilken anbefaling har religion gitt til seksuallivet?
 2. Hvilken relevans har det religiøse synspunkt i dag?
James Coburn
 1. Alle religioner har noe til felles ang. seksualmoral.
  Alle religioner ser på mennesket som et åndelig vesen. Fysisk hører vi til dyreriket.
  Alle religioner har en idé om Gud plan for menneskets liv på jorden. Vårt liv må forstås i lys av denne planen. Vi må utvikle gode egenskaper vi trenger i det neste liv. På det sosiale plan må vi skape samfunn der alle kan utvikle seg. Alle religioner lærer at familien er hjørnesteinen i samfunnet.
  Familien bygger på ekteskapet. Ekteskapet representerer en hellig, guddommelig institusjon. Sex tilhører denne institusjonen.
 2. Samfunnet i dag er helt forskjellig fra et slikt ideal. Så hvilken relevans har det religiøse idealet i dag? Jeg skal se på dette fra to vinkler. 1.Det blir hevdet at religion historisk sett har bidratt til uvitenhet, angst og skam Hvorfor har ikke flere religioner et mer positivt syn på seksualitet? Religion må være åpnere om sex. 2.Det blir også hevdet at hvis man ikke er gift og ikke har sex, så er det skadelig. Men hensikten med livet er å uvikle gode egenskaper. Selvdisiplin er nødvendig for å kunne stå imot seksuelt begjær og vente til man har funnet den man vil gifte seg med. Vi kan selvsagt oppmuntre folk til å gifte seg unge. Men et sølibat-liv kan være god øvelse for familieliv og gir en egenskaper en trenger.

Noen hevder at man må prøve ut sex før man gifter seg. Hvordan bli godt kjent uten sex, spør de.
Hvis vi forstår hensikten med livet her på jorden, blir livet lettere. Erfaringer med å tjene andre hjelper også til å få en realistisk forståelse av livet.
Historisk har ikke ekteskapet fungert så godt. Det har f eks være kvinneundertrykkelse. Kvinner og menn må ha like rettigheter. Uten det blir det ingen rettferdighet og enhet. Historisk sett har menn misbrukt makt.
Religion må utvikle seg i takt med tiden.

 

Buddhistprest Ja Hwangs tale om enhet og fred.

Buddhistprest Ja Hwang fra Korea besøkte Norge og formidlet et budskap om fred. Talen er ikke direkte knyttet til familie og seksualmoral, men berører hovedmålet i forbundets arbeid, nemlig universell fred og enhet.

Det er min glede å kunne være sammen med dere i dag og formidle dette budskapet.

Jeg er buddhistprest fra Korea. I Buddhismen, gjennom asketiske trening, tror vi at vi kan finne veien til endelige sannhet. Vi tror at alle mennesker er del av den samme sannhet og en del av samme eksistens. Vi forstår at Universelt Fredsforbund - grunnlagt av Sun Myung Moon - har samme konsept og streber etter samme mål, derfor er jeg glad for at jeg, som en Ambassadør for Fred, kan uttrykke min sympati og gi min støtte.

Jeg vil gjerne si noe om hvordan vi kan gå frem for å bli ett og hvordan vår verden kan bli forent. Verden forandrer seg avhengig av våre aktiviteter. Våre aktiviteter og handlinger er avhengig av våre tanker. Vi vil derfor aldri få en én verden før vi blir ett i våre sinn og handler deretter.

En forståelse av at vi er ett vokser frem fra vår samvittighet fremfor fra våre "egne" følelser og tanker som ofte forskjellsbehandler andre mennesker. Når jeg nevner sinnet så er det som kilden til våre tanker.

Dette er veldig viktig. Enhver begynnelse starter med tanker. Det er viktig å være klar over om våre handlinger springer ut (selvsentrerte) tanker eller om de springer ut fra et fredfullt sinn. Forskjellen på disse forløpene er liten i startfasen, men forskjellen på sluttresulatet er stor.

Hvis du har et ønske om å være ett og at hele verden skal være forent så må man være bevisst denne prosessen. Man må handle i tråd med objektiv tenkning og rette sine aktiviteter mot å bygge en forent verden.

Vi har snakket om hvordan våre liv og vår verden springer ut fra tanker i vårt sinn og i vår samvittighet. Nå vil vi jeg snakke om ytre omstendigheter.

Vårt sinn og samvittighet har ingen form eller fasong, men det vil påvirkes og formes av omstendighetene vi lever i og verden rundt oss. På samme måte vil verden rundt oss påvirkes og formes etter tankene i vårt sinn. Vårt sinn og verden rundt oss påvirker hverandre gjensidig.

Derfor kan vi ikke neglisjere verden rundt oss. Vi burde forsøke å forene den, gjennom å forbedre de grunnleggende strukturer.

Noen sterke punkter ved Sun Myung Moons arbeid sammenlignet med andre religiøse ledere:

 1. Gjennom å bygge grunnleggende strukturer er han en forkjemper for en forent verden.
 2. Gjennom å fremme internasjonale ekteskap har han bidratt til å gjøre menneskeheten til én familie.
 3. Gjennom Universelt Fredsforbund (som er et nettverk av mennesker fra hele verden) vil han organisere gode krefter for å bygge én verden.
 4. Gjennom nye infrastukturer vil han bidra til å forbinde hele kontineneter.

Mens de fleste religiøse ledere hovedsakelig er opptatt av "software" så har Moon utvidet sitt arbeid til også å omfatte "hardware". Ved å gjøre dette så forsøker han å gjøre verden til EN.

Et forent sinn leder til en forent verden, det er utgangspunket for kommunikasjon mellom individer, grupper og nasjoner. Det leder til at mennesker kan komme sammen og skape nye strukturer, slik at hele verden kan kommunisere fritt og opprettholde gode relasjoner.

Slike anstrengelse kan gi gode resulter i våre bestrebelser på å finne enhet. Resultatene vil bli stadig klarere etter som tiden går. For at vår verden skal bli en bedre verden, trenger vi forandringer i våre sinn og tanker. Religiøse lederes rolle og måte å tenke på vil ha en stor betydning for hele menneskeheten.

 

Professor Per Sundby: "Seksualmoral i dagens samfunn"

Per Sundby er professor emeritus i sosialmedisin. Mange husker hans bok "Medisin ,moral og det gode liv" som vakte mye debatt på 80-tallet.

Professor Per Sundby
Dette er et veldig bredt og vanskelig tema, så innlegget mitt blir bare et kort kåseri, ikke et foredrag basert på vitenskapelig forskning.

Min faglige bakgrunn er fra medisin og psykiatri. Men jeg forlot dette fagfeltet og ble underviser i sosialmedisin for medisinstudenter. Jeg underviste om sosiale problemer.
I 1982, for 25 år siden, holdt jeg et foredrag i Politisk Forum under vignetten "Medisin, moral og det gode liv". Kvintessensen i foredraget var at gode, gammeldagse moralholdninger befordret allmenn god helsetilstand til befolkningen. Mine hovedpoeng i den anledning var at familiesplittelse, ruslettsindigheter og frafall fra gamle moralske dyder var det vi kaller risikofaktorer for vanhelse - særlig psykisk sådan - og avkortet livslengde. Jeg mente det forelå også ganske god såkalt vitenskapelig dekning for dette, selv om medisinen som sådan ikke var i stand til å skjelne mellom helsetilpasning og god moral, og heller neppe noensinne ville gå imot tidsånden og klare å se den gode gammeldagse morals helsebefordrende virkninger.
Sånn vi nå ser det, har all moral sitt grunnlag, utgangspunkt og sosiale funksjon i samlivsevnen på det personlige plan. Denne evnen er i sin tur nøye knyttet til kontroll av seksualitetsdrifter.
Dostojevski sier at når Gud er død, er alt tillatt. Jeg vil føye til at uten dydspreget seksualmoral vil de fleste andre moralske forpliktelser utvannes. Det er ikke uten grunn at en, sjelden i humanetisk sammenheng, ser seksualmoralen trukket inn som mulig styrende både for likestilling og menneskerettigheter, selv om det er lett både å lese i avisene og erfare i sine omgivelser at mange mellommenneskelige krenkelser og ulykkelige skjebner har sitt utgangspunkt i opplevde seksuelle krenkelser, kanskje mest blant kvinner, hvor frigjorte de enn måtte være.

Religiøse ledere er ofte flinkere til å lose oss gjennom jungelen av sosiale problemer.
Jeg er jo en gammel raddis, men jeg vokste opp i en tid da en streng seksualmoral preget samfunnet.
Hva har seksualmoral med fredsarbeid å gjøre? Jeg må innrømme at jeg måtte finne forbindelseslinjer etter at jeg ble bedt om å tale.
Ufred og ulykke er ting jeg har kommet i kontakt med gjennom sosialmedisin.
Norge skal være det beste land i verden. For å gjøre det enda bedre og løse de sosiale problemer vil samfunnet bare utdanne terapeuter. Man har en overoptimistisk forestilling om at i det moderne samfunnet er alt ondt en tilstand som eksperter kan rette på. De får selvsagt betalt for det.

Risikotilstander er sterkt medansvarlige for ulykkelige tilstander. Jeg skal ta for meg to typer umoral: 1. Familiesplittelse. 2. Rusmisbruk.
Mange har gått gjennom samlivsbrudd og skuffelser.
Moralske lover er blitt kastet på båten av dem som arbeider med sosiale forhold.

Moralske risikofaktorer er årsak til mye elendighet i velferdssamfunnet. Velferdssamfunnet er ikke så flink til å utbedre ulykkelige tilstander.
Det som er godt for den ene, er ulykke for den andre. Det som den seksuelle frigjørings disipler hevder er et gode, vil være et onde for mange mennesker.
Samfunnet har ikke tenkt nok på fri sex sin skadekonto.
Folks lykke og funksjonsevne ødelagt av ødelagte forhold og brutt samliv.
Sannhetens røst er tynn under massemedienes øredøvende røst.
Fri sex sin tap- og vinningskonto blir holdt skjult og fortrengt.

 

Pause og bevertning ga mulighet til samtaler og sosialt samvær.

Quwali-musikk samlet deltakeren igjen med fengende musikk og med en klappende forsamling som akkompagnement.

 

Knut Holdhus
Grunnleggerens tale

"Familier med en absolutt seksualmoral- Guds modell på et absolutt fredsideal og det globale fredsriket"

Utdrag av talen lest av Knut Holdhus, styreformann i UF,
Les her...

Avslutning av møteleder

Et samfunn endrer seg gradvis og langsomt. Kanskje ser man ikke endringer over et år. Men over en tiårsperiode eller en generasjon kan endringene være enorme. Vi har tall på hvordan vårt samfunn var for en generasjon siden, men hvordan vil det være en generasjon inn i fremtiden? Hva gjør at samfunn blomstrer opp og utvikler seg eller degenererer? Det er et viktig spørsmål.

Kveldens tema har vært seksualmoral. Unge mennesker lærer om sex og prevensjon, men lite om rammene for en seksuell praksis. Kan det gå bra?
I en by med 14.000 aborter pr årskull på 60.000 tror jeg det finnes et forbedringspotensiale.

Fri sex og en løs seksualmoral er er et uføre som koster samfunnet store summer, for ikke å nevne de psykiske påkjenninger i kjølvannet av dette.

Å snu en slik samfunnstrend er ikke enkelt. Mange ser ikke behovet og er ikke villig. Å snakke om rammer og begrensninger er ikke populært. Et politisk parti ville antagelig ikke samle mange stemmer på dette.

Vårt håp er at vi kan bidra til et nettverk av mennesker fra ulike bakgrunner som i felleskap kan dra utviklingen i positiv retning.

 

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge