FNs internasjonale familiedag ble markert med et fagseminar på Diakonhjemmet høyskole 19. mai.

Norge er godt land å bo i. Men vår velstand er grunnlagt på ressursene som finnes i hvert menneske.

Våre tidlige år i hjem og familier er uvurderlig for å utvikle modne og ressurssterke individer. Å fokusere på dette er derfor ikke bare et familieprosjekt, men også et bidrag til et varmt og trygt samfunn. Engasjerende foredragsholdere bidro til å belyse disse forholdene.


FNs internasjonale familiedag 2010
Fagseminar på Diakonhjememt høgskole 19. mai, kl 1000 - 1600
Familien - nøkkelen til et varmere samfunn?  

T.B.Husby T. Noack H. N. Herland R. Hjermann S. Murud E.A. Wahrich S. Skirbekk  

Onsdag 19. mai ble FNs internasjonale familiedag markert med et fagseminar på Diakon-hjemmet høgskole. Rundt 40 deltakere bidro til å gjøre seminaret til et informativt og tankevekkende arrangement om familien.   

Thale Berg Husby, avdelingsleder Øst, i FN- sambandet, åpnet med en orientering om FNs arbeid for familien. Hun refererte til Menneskerettighetserklæringen som slår fast at «Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på beskyttelse fra samfunn og stat.»

Hun orienterte også om FNs program for familien, der det å fremme et familieperspektiv i politikken, utveksle kompetanse, og støtte forskning er sentralt. Husby nevnte også ris og ros fra FN ifbm Norges familiepolitikkk. Tilslutt ytret hun et ønske om at dagen måtte oppfylle FNs målsetning om å fremme bevissthet om familiespørsmål.  

Thale Berg Husby, FN sambandet Turid Noack, seniorforsker SSB

 Turid Noack, fra SSB, presenterte nyttige statistikker om famile- og ekteskapsforhold over en generasjon. Det har vært markante endringer i samlivsformen i denne perioden, mer enn det man ofte ser innenfor demografiske hendelser. Antall ekteskap har falt kraftig mens antall samboerskap har økt tilsvarende. Mange par starter som samboere og gifter seg etterhvert, dvs at folk gifter seg senere enn før. Samboerforholden er mindre stabile enn ekteskap. Risikoen for samlivsbrudd her er 3-4 ganger større enn i ektesakapet.

Dette har ført til at færre barn lever med gifte foreldre, flere barn lever med samboende foreldre og flere med eneforeldre. Flere barn har i denne utviklingen blitt berørt av samlivsbrudd. I 1999 opplevde 21.000 barn dette. Imidlertid er det noe mangelfullt med statistikk vedrørende samboere, her er det ønskelig med mer informasjon. Likevel står unges ønske om et stabilt samliv i form av ekteskap sterkt, men tallene viser at det ofte ikke blir slik de tenker.

 Hanne Nabintu Herland, forfatter av boken Alarm, påpekte uheldige trekk i samfunns-utviklingen. For mye frihet og selvrealisering fører til slutt til konflikter med andre og med fellesskapet. En undersøkelse viser at fra 1985 til 2007 er bruken av ordet «solidaritet» i media redusert med 60%. For bruken av ordet «selvrealisering» er det en økning på 145%. Vi har idealisert og idyllisert friheten over lengre tid, men når det blir for mye av den, blir friheten etter hvert selvdestruktiv. Den ødelegger harmonien i ens indre liv.

Verdiene før var plikt, ansvar, selvkontroll og hardt arbeid. Nå er vi over i den andre grøfta, der alt er blitt for lettvint. Vi burde bli flinkere til å gå til parterapi. Vi burde bli flinkere til å tenke litt mer plikt, litt mer ansvar og litt mer grensesetting.  Vi tar ikke vare på de gode gamle 50-tallsverdiene. Kanskje var det sider som ikke var bra, men nå er det blitt tabu å si at det var positive sider ved det gamle.

020 023

Barneombudet Reidar Hjermann, spurte om alt var bedre før. Går man langt tilbake var det mye verre og det var en ekstrem brutalitet. Han påpekte fremgangen vi har vært vitne til, i forholdet til barn, og at Norge ligger langt fremme i denne utviklingen. Vi har sluttet å slå barna, det er ikke en del av kulturen.
Han snakket også om dagens utfordringer ifbm samlivsbrudd og den vanskelige situasjonen dette ofte skaper for barn. Krigssonen som oppstår når mor og far strides skader barna og han uttrykte bekymring over denne generasjonenes evne til å inngå nære relasjoner.

En fersk SINTEF rapport hevder at 80% av de ungdoms psykiatriske pasientene har problem som skyldes avvik i familien. Han nevnte også en verdifull ønskeliste fra barn som måtte oppleve en slik situasjon. Han nevnte gevinsten ved å forebygge samlivsbrudd og at foreldre bør prioritere barn fremfor karriere. Rådet til næringslivsledere er at konflikter og samlivsbrudd er dårlig samfunnsøkonomi.

Etter lunsj ga Steinar Murud, leder i Universelt Fredsforbund, en presentasjon om Familien som en naturlig ressurs for individ og samfunn. Han fremholdt familien som en grunnleggende enhet for modning og utvikling av mennesker. En enhet som ingen statlig institusjon helt ut kan erstatte og som derfor ikke kan vurderes høyt nok.  

Oppmerksom forsamling Ejaz Ahmad Warich, Minhaj konfliktsenter


Ejaz Ahmad Warich fra Minhaj konfliktråd, formidlet et innvandrerperspektiv på familien. Han viste til interessante familie-forskjeller i to ulike kulturer. Han nevnte språk og manglende deltakelse i samfunnet som to store utfordringer for mange innvandrere.

Etter kaffepausen viste Sigurd Skirbekk, professor emeritus UiO, til at familien er et viktig samfunnsanliggende. Familieenheten har sentrale samfunnsfunksjoner og samfunnet påvirkes sterkt av hvordan familien oppfyller disse funksjonene. De ulike ideologiene har ikke fått med seg denne betydningen. For eksempel har liberalismen begrensninger i å forstå familiens rolle i et individbasert samfunn.

Familien fungerer etter andre verdier enn samfunnsøkonomien. Familien er viktig for sosialisering, for reproduksjon, for regulering av seksualitet. Det er en primærgruppe for tryghet. Å regulere familien som institusjon er noe vi finner i alle samfunn. Man har f eks. forskjellige ritualer man skal gjennom, som er bestemt av samfunnet. Representanter for storsamfunnet forestår ritualet. For å komme inn i det større samfunn er familien en viktig enhet.

Professor Per Sundby kommenterer Sigurd Skirbekk presenterer assistert av møteleder Steinar Murud


Dagens seminar bidro til å belyse familien og dens relasjoner fra forskjellige vinkler. Både kvinnesak, mannsrollen, likestilling og barns rettigheter er alle viktige temaer, men i familien møtes alle rollene og utfordringen er å harmonisere dem alle. Vi håper seminaret kunne bidra i denne retningen.

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge