I to dager, 12. og 13. april pågikk European Leadership Conference i UNESCO Paris....

 

Et samarbeid mellom 8 ulike organisasjoner bidro til et fyldig program, med over 30 presentasjoner som belyste temaet fra hvert sitt perspektiv.

For å møte vår tids utfordringer trenger vi å lete etter nye og bedre måter å bygge en trygg og fredelig fremtid.

Under beskyttelse av tidligere generalsekretær i FN, Boutros Boutros Ghali, ble årets første European Leadership Conference arrangert i UNESCO, Paris.

paris

Eifeltårnet, med militærakademiet foran, sett fra kantinen i UNESCO-bygget

Torsdag, 12. april, Sesjon 1 - Åpning:
En ny visjon for fred og menneskelig utvikling

Boutrous Ghali understreket behovet for en ny tilnærming til fred der alle sektorer arbeider sammen. Dagens konflikter er sjelden regulære hærer som møter hverandre, men i stedet indre konflikter der de sivile, er de som lider mest.
Han påpekte behovet for forebyggende diplomati for å forhindre at konfliktene bryter ut. Han etterlyste også en bredere visjon for fred og sikkerhet, en visjon som omfatter hele det internasjonale samfunnet. (B.B.Ghali måtte på kort varsel reise til Egypt og talen ble lest av hans sekretær)

Dr. Musa bin Jaafar bin Hassan, president ved UNESCOs 33 generalforsamling, tok opp begrepet fredskultur. For å realisere en slik kultur trenger vi en strategi som involverer intellektuelle, religiøse ledere, akademikere, støttet opp av politikere.

Professor Yamanaka, Japans viseutenriksminister 05-06, beskrev de nye konfliktmønstrene etter den kalde krigen. Begrepet sikkerhet har utviklet seg til noe langt mer enn et militært forhold. Terror, religiøse spenninger, etniske konflikter eller naturkatastrofer kan destabilisere ethvert samfunn. Eurokrisen kan forandre Europa. I likhet med de andre talerene uttrykte hun behovet for utradisjonelle og nye veier til fred, der flere miljøer samarbeider for et felles mål.

Professor Ali Rastbeen, International Institute for Strategic Studies UK, poengterte at UNESCO fremmer fred gjennom utdannelse, vitenskap og kultur. Verden trenger en renessanse, en gjenfødsel. Militærmakt kan ikke skape dette. Makten må temmes gjennom det han kalte globalisering av makten. Vi trenger en ny orden i det 3. årtusen.
Såkalte forebyggende kriger trakk oss inn i Afghanistan eller Irak, men ga ingen løsning. Den beste veien for å stoppe terrorisme og mange andre konflikter er gjennom sosial utvikling og utdannelse.

Dr. Yong Chol Song, europeisk president UF, uttrykte begeistring over ånden i FNs grunnleggende idealer, som snakker om vår felles tilhørighet til en global familie. Vi har alle like rettigheter og et ansvar for å bidra til fellesskapets beste. Dr. Song snakket om nøkkelprinsippet for all fred; å leve for andre, også kalt den "den gyldne regel". I alle sammenhenger finner vi dette prinsippet. Ingenting eksisterer alene - bare for seg selv. Fokuset på andre (helheten) er grunnlaget for sosial harmoni og utvikling.
Ledere må trenes i dette nøkkelprinsippet, et viktig prinsipp som trenger å bli bedre forstått og praktisert.

sesjon 1 -åpning

Paneldeltakere f.v.: Rastbeen, Boutros Ghalis sekretær, Bin Hassan, prof Yamanaka, Dr. Song


Sesjon 2: Familie og godt styresett

Nellie Camperville, president In Solidum, beskrev grasrotprosjekter i Afrika. Fred vokser frem innenfra og får ringvirkninger utover. Økonomi og fred hører sammen. Små bedrifter er viktige, ikke bare for arbeidsplasser, men også for fred og utvikling. 
Om godt styresett mente hun den viktigste arenaen var på familienivå. Hun tok frem subsidiaritetsprinsippet om at avgjørelser ikke bør skje på høyere nivå enn nødvendig.

Jesus Gary Domingo, Fillippinenes faste delegasjon til FN i Geneve. Tusenårsmålene er negativt beskrevet i form av å bekjempe det ene og det andre. Istedenfor å bekjempe fattigdom kan man fremme velstand. Familier er viktige organisasjoner for menneskelig utvikling og utvikling av fred. Diplomati er ikke bare for de som har det som yrke. Vi er alle ambassadører for fred. Han påpekte at mesteparten av det han har lært av verdier har han lært av sine foreldre. Som katolikk nevnt han de syv døssynder; hovmod, grådighet, begjær, misunnelse, fråtseri, vrede og latskap. Disse har alle et negativt fortegn og har sitt positive motstykke i de syv dydene; ydmykhet, gavmildhet, renhet, godhet, måtehold, tålmodighet og flittighet. Ens familie kan bli en ambassade for fred om man lever etter gode dyder.

Sabine Le-Blanc, psykolog og forfatter, spurte om det er en finanskrise vi opplever i Europa? Hun ser det mer som en krise i styring og forvaltning. Hun viste også til skjev kjønnsbalanse. Balansen mellom kjønnene er viktig. Den maskuline måten og den feminine måten å handle på er forskjellig. Begge er relevante, men må være i balanse. Denne balansen tjener menneskeheten.

Caroline Handschin-Moser, president Kvinneforum for verdensfred - Europa, ga en meget interessant powerpoint-presentasjon om kvinners rolle i å skape fred. Hun snakket om begrepet kjærlighetens logikk i motsetning til maktens logikk. Hun snakket om behovet for å styrke kvinners muligheter. Med erfaringer som mødre med en "innebygd" forståelse for kjærlighetens logikk er kvinners rolle i samfunnet viktig for å skape en global fredskultur.

kvinnepanel

Sesjon 3:

Afrika ved et vendepunkt for fred og utvikling
Elizabeth Paula Napeyok, Ambassadør ved Ugandas faste delegasjon i UNESCO, snakket om godt styresett, om felles verdier som går på tvers av religioner, om betydningen av menneskelig verdighet og om arbeidet mot HIV/AIDS gjennom ABC modellen.

Maguite Lorcy, grunnlegger av GAIA (Groupement d’actions et d’initiatives pour l’Afrique), snakket om et konkret hjelpeprosjekt i Togo

Armand Mavinga Tsufenga, président - Centre d’études et de promotion de la culture et la communication en Afrique (CEPROCOM), hevdet at fred og utvikling er to sider av samme sak. Han hadde liten tro på krig mot terror. Tror ikke på et "clash" mellom sivilisasjoner. Utvikling av demokrati, kultur, rettferdighet vil forebygge terror.

Julie Morgan, Parlamentsmedlem fra Wales (1997-2010). Hun snakket konkret om dødelighet ved barnefødsler i Afrika sammenlignet med eruopeiske land. Fødsler i Afrika kan være svært risikable. Hun presenterte Wales bidrag i denne sammenhengen.

Vandemühlenbrucke, belgisk diplomat, snakket om Afrikas muligheter. Hjelpeprosjekter må være tilpasset lokale forhold. Skap betingelser som tiltrekker investeringer , slik at mindre bedrifter kan vokse. Ansett lokale innbyggere. Afrika har en stor og lærevillig menneskelig kapital

Sesjon 4:

Universelle prinsipper og karakterutvikling
Michel Thao Chan, grunnlegger og president Cercle de Réflexion des Nations (CRN). Vi er ofte opptatt av menneskerettigheter, men Chan var også opptatt av vårt ansvar. Han fremhevet vår Jord som vår viktigeste verdensarv og det er vårt viktigeste ansvar og forpliktelse å ta vare på den.

Jean Luc Berlet, forfatter og filosof,

Jack Corley, International Educational Foundation, har praktisk erfaring fra en rekke prosjekter i tidligere Sovjet og Kina. Han snakket om balansert utdanning der hjerte, moral og normer er grunnlaget. Kunnskaper og ferdigheter må bygge på dette og ikke omvendt. Hos en person med sviktende hjertelag kan faglig dyktighet påføre andre stor skade.

Dag 2 - Fredag 13. April - sal Xll:

ungdomspanel

Sesjon 5:

Ungdomsforum: Verdensborgerskap - gjennom uformell og verdibasert utdanning
Musa Salem Musa Hassan, diplomat, sa at vi kan ikke alltid skape fremtiden for ungdom, men vi kan skape ungdom for fremtiden. Utdannelse er viktig, men den er ikke bare begrenset til klasserommet. Newton oppdaget gravitasjonen mens han satt under et tre.

Oman Ranjit G. Singh, samfunnskontakt for Sikhsamfunnet i Frankrike, snakket om sentrale Sikh-tradisjoner.

Lotifa Begum, koordinator Education Islamic Relief U.K., presenterte et hjelpeprosjekt fra England. Hun snakket om bærekraftig utvikling, å kunne leve som en verdensborger og siterte til slutt Ghandi; man må være den forandringen man ønsker å se i verden.

Xavier Guiavarch, president FORUM Ploudaniel, beskrev en rekke prosjekter både i Frankrike og Afrika

Ewald Schenkermayer, UF ungdom, drøftet begrepet Global Citizen - et uttrykk Obama brukte på en tale i Berlin i 2008. En global citizen ser hele verden som sitt hjem og har et helhetlig perspektiv.

Sesjon 6: Menneskelig utvikling

menneskelig utvikling

Rhodri Morgan, president Wales 2000-2009, snakket hovedsaklig om barns leseferdigheter og refererte flere ganger til Norge. Han var tydeligvis imponert over resultatene våre på dette området.

Walter Lichem, østerriksk ambassør, en ny tid krever nye strategier. Begrepet "otherness" er viktig, solidaritet. Lære å være til tjeneste for andre. Hvordan styrke dette? les fullt innlegg

Imam Abdulijalil Sajid, president Religions for Peace UK, ga en god oversikt over den muslimske verdens historiske bidrag til sosial og menneskelig utvikling. Det er lett å snakke om fred, men vanskelig å gjøre noe med det. Dialog, diplomati, interreligiøst samarbeid - vi må arbeide sammen. De beste er de som lever for andre. les full tale

Admiral Jean Dufourq, Utdanningsleder ved Militærakademiet i Paris, redaktør, Journal Defence. Takket arrangørene for å ha invitert en soldat. Kriger og konflikter er av en annen art en før, mange kriger demilitariseres. Vi opplever en finansiell krig. Trenger et nytt vokabular for kriger. Menneskelig sikkerhet nødvendig for utvikling.

Laurent Ladouce, leder ved l’Espace Culture et Paix, sa at det finnes ingen annen utvikling enn moralsk utvikling. Mangel på felles verdier leder til underutvikling. Et utviklet menneske er et menneske med moral.


Sesjon 7: Som en fredselskende verdensborger

Tim Miller, ELC koordinator, ga en oversikt over Sun Myung Moons liv basert på biografien som kom på hans 90 års dag. Biografien kom i 2010 på det største forlaget i Korea og fikk tittelen som en fredselskende verdensborger - en tittel som beskriver essensen i Dr. Moons liv og arbeid for fred. Boken ble en bestselger i S.Korea

Jaquees Gaillot, katolsk biskop. Å fornekte andre er å fornekte seg selv. Fred er for alle. Vi er alle mennesker, eksklusjon er ingen vei. Han brukte mange egne erfaringer

Chansamone Voravong, president FORIM 05-09, snakket om forholdene i hans hjemland Laos og samarbeidet med UF gjennom flere år.

Konferansen samlet over 200 deltakere hver dag. Mange idéer og erfaringer ble utvekslet. Mange nye kontakter ble knyttet og samarbeidet mellom nye individer, grupper og organisajoner ble styrket. Ambassadør Omar Bin Hassan uttrykte begeistring over responsen fra det sivile samfunnet på FNs programmer for fred og var inspirert over den brede sammensetningen av deltakerene.

Alt i alt - to flotte dager i Paris, UNESCO, med mye inspirasjon til videre arbeid hjemme i Norge.

deltakerene

Ref. Steinar Murud
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge