Familiens rolle for menneskelig utvikling...

Siden 1994 har FNs familiedag eksistert som en gyllen anledning til å sette familien på agendaen. De fleste sosiale forhold kan knyttes til familien som kan sies å være et sosialt senter for trygghet, omsorg og utvikling. Dagen markert med spennende innlegg på Diakonhjemmet høgskole torsdag 10. mai.  se video...

Familiedagen 2012

FNs internasjonale familiedag, 15. mai, har eksistert siden 1994. I skyggen av 17. mai, og kanskje også fordi det ikke er noe hett tema på den politiske dagsorden, har dagen fått ufortjent lite oppmerksomhet.

Denne FN-dagen har imidlertid stor betydning. Som samfunnets grunnleggende enhet, uavhengig av kultur og politikk, er familien verdt å vie oppmerksomhet. Kanskje er en av suksessfaktorene i vårt samfunn nettopp at familiene er i stand til å gi sine barn trygghet, i motsetning til kulturer preget av fattigdom, epidemier eller kriminalitet.

Uansett, markeringen samlet rundt 50 deltakere på Diakonhjemmet høgskole under temaet Familiens rolle for menneskelig utvikling og et trygt samfunn.

Stian Bragtvedt, leder for østlandsavdelingen i FN-sambandet hilste forsamlingen med en orientering om FN og FN-sambandenes rolle. FN er et organ for nasjonene mens FN-sambandene er organer for grasrota. Bragtvedt uttrykte at utvikling skjer i relasjoner og i fellesskap; i den sammenheng spiller familien en viktig rolle for menneskelig utvikling.

Stian Bragtvedt Per Sundby

Professor emeritus Per Sundby, lege, spesialist i psykiatri, og sosialmedisiner, delte sine tanker og erfaringer fra sin lange karriere i arbeid med mennesker. Sundby har en interessant karriere der han startet som radikal sosialist og endte opp som det mange kaller "moralist", et begrep han selv tar som et kompliment.

Med sin uhøytidelige stil omtalte han medisin som et plaster på såret, idet han snakket om risikofaktorer for fysisk helse og for sosiale relasjoner. Det finnes risikofaktorer som kan føre til samlivsbrudd, familieoppløsning eller rusproblemer. Man kan gi mye god terapi og medisin i ettertid , men den beste strategi må være å redusere risikofaktorene.

I sitt arbeid med det han kalte "proletarmedisin" har han en tese om at årsakene til problemene ligger på ansvarssiden, og for dette har han fått stempelet moralist.
I en tid da vitenskapen snart ikke lenger har grenser diskuterte Sundby forholdet mellom vitenskap og moral. Vitenskapen veier ofte tyngst, men moralske vurderinger burde etter Sundbys mening veie tyngre.

Stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke, KrF, 2. nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité, påpekte familiens betydning i dagens samfunn som sterkt undervurdert. Det brukes mye ressurser på reparasjon, mens familiens rolle ikke tas i betrakning.

Håbrekke brukte tid på å belyse etiske dilemmaer i dagens familiedebatt . Han snakket varmt om hvilken hjelp dagens teknologi har kunnet gi til barnløse par, men stilte også spørsmål ved hvor langt man skulle strekke dette tilbudet. Tilbud om kunstig befruktning til likekjønnete par er en realitet. Eggdonasjon diskuteres. Spørsmålet om surrogati er ikke avklart. Kanskje kunstig befruktning av enslige blir neste diskusjon. Håbrekke stilte spørsmålet om disse nye praksisene endrer vårt syn på hva et barn er? Han påpekte at barn er en gave, ikke en rettighet eller noe du har krav på.
Han spurte også om hva disse nye forholdene gjør med oss som samfunn. Er familien i ferd med å leve på delegert myndighet fra staten?

Øyvind Håbrekke    Elisabeth Rusdal

Steinar Murud, generalsekretær i UF, tok utgangspunkt i de ideelle og universelle kvaliteter ved familien og understreket familiens enestående rolle for menneskelig utvikling. Ingen annen institusjon er i stand til å oppfylle denne funksjonen. Han presenterte studier som underbygger viktigheten av familerelasjoner for barns utvikling og hvordan slike stabile relasjoner gir barn et solid fundament som følger dem resten av livet.

Elisabeth Rusdal, forbundsleder I Norges Kvinne- og Familieforbund, snakket om hvor vanlig det er å ta familien som en selvfølgelighet. Familien er imidlertid en grunnleggende institusjon, en bærebjelke. Den trenger oppmerksomhet, markering og feiring. Hvis ikke glemmes den.
Rusdal var også inne på problemer med vold i hjemmet. Hun viste til enkelte tilfeller i USA, der barn har blitt adoptert, men med returrett om det ikke svarte til forventningene.

For øvrig beskrev hun den positive utviklingen vi har sett gjennom en generasjon, der det i dag er mer valgfrihet i hvordan familiene organiserer seg i forhold til før, da rollene var mer strengt definert.

En forfriskende kaffepause ga mulighet for diskusjoner og å stifte nye bekjentskaper.

Kvelden ble avsluttet med en rekke kommentarer fra publikum og det ble uttrykt ønske om flere slike diskusjoner før neste familiedag i mai 2013.

Kveldens talere Familiedagen 2012, Diakonhjemmet høgskole

 

 

 

 

Report: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 
UNIVERSELT FREDSFORBUND
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. UPF er en NGO med generell rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC.

Adresse

Colbjørnsensgate 8c
Oslo

Kontakt

Telefon: +47 92081299
Epost adresse: post@fredsforbundet.no

Personvernerklæring

Les personvernerklæring her


Del oss:   
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Universelt Fredsforbund. Webdesign ©2012-2023 Web Norge