topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Det digitale arrangementet «Rally of Hope» var det andre i en serie begivenheter  som vil fortsette hver måned ut året. Programmet er i regi av Universelt fredsforbund (UF)
Programmet ble sendt fra Sør-Korea søndag 27. september med tolv kjente politikere og religiøse ledere som bidragsytere. Ifølge formann i organisasjonskomitéen, mr. Yun Young-ho, så var to millioner mennesker, fra 194 nasjoner, registrert som publikum.

 IMG 2018                                                               Velkomst med Mr. Yun Young-ho

I tillegg gikk sendingen ut via ulike TV stasjoner og internett-plattformer til ytterligere millioner.

Tema for programmet var å gi håp og bidra til en verden i fred gjennom prinsippene om «gjensidig avhengighet, felles fremgang og universelle verdier».

FIRE3433

                                                                      Interreligiøs åpningsseremoni

Sendingen åpnet med en bønn om fred fra Munib Younan, biskop i den Luthersk Evangeliske kirke i Jordan og det hellig land og tidligere president for det Lutherske Verdensforbund, og fra kardinal Kelvin Edward Felix, romersk katolsk erkebiskop i Castries i Saint Lucia.

DQFL0254  GACH9233

                  Erkebiskop Kevin Edward Felix                                      Biskop emeritus Munib Younan

Velkomsthilsen ble gitt av forman i Universelt fredsforbund Dr. Thomas Walsh  og fra tidligere president i Nigeria Goodluck Jonathan

I anledning 15 års markering for Fredsforbundet og 100 års jubileum for grunnlegger Dr. Sun Myung Moon, bidro Dan Burton, fhv. medlem av representantens hus i USA og Jose de Venezia, fhv. "speaker of the Philippine House of Representatives" (1992-1998, 2001-2008) med gratulasjonshilsener

Før grunnleggerens tale var det tre hovedtaler.

IMG 2026 Jose Manuel Barroso, president i Europakommisjonen (2004–2014), snakket om konflikter og globale miljømessige og økonomiske problemer som vi står overfor idag. Han understreket viktigheten av å forplikte seg til internasjonalt samarbeid. Klimaendringer, handelsspørsmål og globale pandemier krever alle en internasjonal respons, sa han.

Ordene vi bruker for å beskrive problemene har stor betydning. Å stadig høre ordene krise og trusler kan bidra til å forsterke pessimismen. Det er er viktig å minne om at problemer kan løses. De er viktig å formidle håp og minne verden om at håp er sterkere enn frykt, konkluderte han .

RZCL1644 Richard Cheney, USAs visepresident fra 2001–2009,
var neste hovedtaler. Han gratulerte Universal Peace Federation for sitt godt sammensatte program.

COVID-19 har vært en stor test for global ledelse og samarbeid, sa han. Selv om vårt internasjonale samfunn har mange gode systemer for å håndtere slike utfordringer, så er det også nødvendig å erkjenne at ikke alle regimer vil handle i overensstemmelse med  reglene for internasjonal orden.

Pålitelighet og ansvarlighet er viktige for enhver nasjon slik at alle land kan  følge opp sine forpliktelser, inngåtte avtaler og uttalte idealer.

IMG 2030 Evaristo Carvalho, president i Sao Tome and Principe. 
var tredje hovedtaler. Han pekte på klimaendringer, væpnede konflikter og COVID-19 som store utfordringer for nasjoner og internasjonale organisasjoner i dag. Han gjentok viktigheten av å lære å leve sammen med hverandre og overvinne nasjonale og religiøse konflikter.

Han understreket også viktigheten av utdanning i prosessen mot fred, velstand og utvikling. Denne utdannelsen må styrke hvert menneskes verdighet og verdi.

Carvalho fremhevet her familien som en sentral institusjon for slik "utdanning". I  samspillet i familien lærer vi hvordan vi kan forholde oss til samfunnet og verden rundt oss. Fred, velstand og lykke vil være en realitet i nær fremtid hvis vi kan oppnå positivt samarbeid.

IMG 2041 IMG 2040

                                                                          Kulturelle innslag

Bidrag fra bl.a. den kjente koreanske sangeren Kim Myung-Gon, som også er tidligere kulturminister i Sør-Korea, ga en kulturell pause mellom talene.

IMG 2042Fru Hak Ja Han Moon talte igjen om at det er umulig å finne en fundamental løsning på de omtalte problemene kun ved menneskelige anstrengelser.

Tiden er kommet for at menneskeheten vil åpne sine ører for hva himmelen har å si. Vitenskapelig utvikling alene har ikke ført frem til den ideelle verden vi søker.

Vi ser store ulikheter. Skaperverket fungerer i samsvar med skapelsesprinsippene. Vi mennesker bør ikke tukle med naturens sykluser, men i stedet omfavne de grunnleggende verdiene som er iferd med å gå tapt.

Ledere fra hele verden bør åpne sine hjerter og lytte til himmelens stemme. Vår Skaper er vår Forelder, men menneskeheten har vært ute av stand til å vende tilbake til vår himmelske Forelders favn. La oss innse at det er bare ved å søke våre sanne foreldre at vi kan sikre en god fremtid for jorden og menneskeheten.

Det er tall som sier at 40% av arealet i enkelite land kan bli ørken de kommende tiårene. Dette er virkelig alvorlig. Derfor vil jeg fremme dette forslaget til Kina, som har en befolkning på 1,3 milliarder og et stort territorium:

-Jeg håper at Gobi-ørkenen kan gjøres om til frodig skog ved hjelp av moderne teknologi og nasjonale ressurser. Hvis ørken kan gjøres om til skog, hvilken stor velsignelse vil ikke det være for menneskeheten?’

Når verdens nasjoner blir barn av vår himmelske Forelder vil være begynnelsen på at menneskeheten kan leve som en familie under Gud. Når alle 200 nasjoner i verden kan bli en stor familie, og alle nasjoner kan bli som hverandres søsken, da vil en lykkelig æra begynne.


IMG 2044

                                             Begrenset fysisk publikum og stort virtuelt publikum

IMG 2047
Dan Quayle, USAs visepresident fra 1989–1993 brukte anledningen til å rose The Washington Times for sin  forpliktelse til sannferdig og verdiorientert journalistikk.

Og han berømmet Fredsforbundets forpliktelse til universelle verdier. Budskapet om at vi er en familie under Gud er nøkkelen til å forstå hvordan vi kan bevege oss mot fred, sa han.

Den kalde krigen tok slutt under Quayles periode som visepresident, på grunn av en internasjonal forpliktelse til frihet og en fredelig løsning på problemet. På samme måte kan splittelsen på den koreanske halvøy løses fredelig. Han oppfordret til å bygge en ny bevegelse for fred, i tråd med idealene til vår Skaper.

fn 2020 09 30 11 36 26 0 Heng Samrin, president for nasjonalforsamlingen i Kambodsja, uttrykte takknemlighet til UFs medstifter Dr. Moon for å etablere dette forumet for politikere, religiøse ledere og sivilsamfunnet for å diskutere løsninger på globale utfordringer.

Kambodsja har handlet effektivt på COVID-19-pandemien og klart å kontrollere den uten et eneste dødsfall, sa han. Parlamenters roller øker i krisetider, og den nåværende krisen har ikke vært noe unntak.

Parlamenter må planlegge den vanskelige gjenopprettings-prosessen, forstå hvordan situasjonen kan utvikle seg, og hvordan man kan opprettholde både handel og reiser på en trygg måte. Han avsluttet med å ønske alle tilstedeværende velstand og god helse.


IMG 2051 Syed Yusuf Raza Gillani, statsminister i Pakistan fra 2008–2014 ga siste hovedtale.

Dette er et kritisk punkt i historien, sa han. Lærdommen vi får fra dagens kriser vil prege det kommende århundret. Som personlig overlevende fra COVID-19  kalte han kampen mot sykdommen, en kamp som så mange har tapt og en ydmyk opplevelse. Men han  tilføyet også at denne krisen gir oss muligheten til å styrke våre felles båndene til hverandre.

Han snakket med stolthet over Pakistans respons på denne helsemessige - og økonomisk krisen, og påpekte det motet og offer som deres leger og sykepleiere har utvist. Han etterlyste videre behov for gjeldsstrukturering for små land som har vært tvunget til å oppta lån for håndtere denne pandemien. Han oppfordret også til at en kommende COVID-19-vaksine, når den blir tilgjengelig, blir gitt gratis.

Som nevt så vil UF fortsette denne program-serien ut året som en internasjonal begivenhet for å bringe ledere og innbyggere fra hele verden sammen i søken etter en "himmelsk forent verden".

 

IMG 2034 IMG 2033 IMG 2032

 

 

Tekst: Steinar Murud

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside