topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Torsdag 20. februar organiserte Universelt fredsforbund, for syvende gang, et program i FNs «World Interfaith Harmony Week» i Oslo.

Markeringen var i partnerskap med nettverket «Min Nabo», som ble startet av dialogprest i Grønland kirke sist desember, og med moskeen Central Jamaat E Ahle Sunnat som også var vertskap for kveldens arrangement.

Panelet Kopi 5


Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Temaet var, i tråd med tidligere år, «verdensfred gjennom interreligiøs harmoni – samarbeid om felles verdier». Selv om religion har betydd stadig mindre for mennesker i vår del av verden, så slutter vi oss til den katolske teologen Hans Küng som sa «ingen fred uten fred mellom religionene».

-Historisk og globalt er religion en viktig dimensjon i menneskers liv og samfunns utvikling. Med sine dypere forklaringer på tilværelsen formidler religionen, for de troende, en meningsfull identitet og verdifull vei til en bedre fremtid (enten i dette eller i det neste liv).

-Om disse religiøse oppfatningene skal kunne bidra positivt for den globale utviklingen må de utvikle harmoniske relasjoner seg imellom. Om ikke, kan de komme på kollisjonskurs og i beste fall bli en bremsekloss på utviklingen og i verste fall en konfliktskaper.

DSC 0666 3 Kopi DSC 0663 3 Kopi Kopi DSC 0663 4 Kopi Kopi

Syed Nehmat Ali Shah                           Muhammedullah Naqid                              Yossi Somer

På kveldens arrangement var det imam Syed Nehmat Ali Shas sønn som ønsket velkommen der han uttrykte glede over at moskeen kunne være vertskap for dette arrangementet.

Kveldens første taler var Muhammedullah Naqid, som i sin tid var industriminister i Rabbanis Afghanske regjering. Naqid flyktet til Norge da Taliban overtok makten. Naqid snakket om alle menneskers felles slektskap. Han refererte til våre hellige tekster som snakker om våre felles foreldre; Adam og Eva. En bevissthet om dette enkle budskapet kan bidra til å bygge broer mellom alle mennesker.

Neste taler var Yossi Somer, som er jødisk, israelsk filmskaper. Han har vunnet mange priser for sine produksjoner og har i lengre tid vurdert et filmprosjekt som kan vise til fellesskapet mellom alle abrahamske religioner. Somer overrasket med å hevde at religionene ikke kan bidra til fred. Han utdypet med sin forståelse av ordene religion og harmoni.

Religion består bl.a. av et sett med regler og dogmer, gitt av en høyere autoritet som du ikke kan være ulydig mot. Den som ikke følger mister sin tilhørighet i gruppen. Religion kan bli en mektig institusjon som vil ha vanskeligheter med å forandre seg.

Om ordet harmoni, så sammenliknet Somer det med musikk, der alle stemmer spiller på lag og som gir en avslappende, fredelig følelse og gjør en lett til sinns.

Religioner med sine ulike systemer kan ifølge Somer vanskelig fungere sammen slik musikk gjør. Det Somer imidlertid peker på som en vei til gode relasjoner er å legge vekt på spiritualiteten i religionen. Det kan være «limet» som kan binde oss sammen på tvers av de religiøse båsene. Kjærligheten, vennligheten og å gjøre gode tjenester for hverandre er selve det spirituelle lyset som kan gi fornyelse.

DSC 0636 3 Kopi DSC 0645 3 Kopi speakers Kopi 2

Bhante Manirathana                                  Ingrid Nyhus                                              Steinar Murud

Tredje taler var Bhante Manirathana som er hovedmunk i Sri Lanka Buddhist-tempel i Oslo. Bhante er også buddhistforbundets representant i STL. Bhante sa at troende fra alle religioner har en fred de ønsker å nå. Men det er forskjellige måter å oppnå fred på. Vi trenger ikke bli redde for det, men vise toleranse og respektere for at det finnes ulike veier. 

Bhante snakket også om karma som en naturlov som også andre skrifter omtaler på sin måte: å høste som man sår. Alle våre gjerninger har konsekvenser, både for oss selv og for andre. Derfor bør vi alltid handle med respekt, toleranse, kjærlighet og godhet. Religion er en metode som kan få disse verdiene til å blomstre i oss etterhvert. Bhante sier at empati er en egenskap som kan trenes opp i oss.  

Vår fjerde taler var dialogprest i Grønland menighet, Ingrid Nyhus. Som initiativtaker til forumet «Min Nabo» snakket hun om viktigheten av å møtes på tvers av religiøse grenser for å bidra til økt forståelse og respekt mellom de ulike samfunnene. Men hun presiserte at målet med slike møter og treff ikke nødvendigvis var å bli enige. For man kan ikke bli enig om alt. Religioner er jo forskjellige. Derfor må vi tolerere uenighet. Vi må akseptere at vi er forskjellige, men lære å forstå hverandre og finne gode måter å leve sammen på.

Nyhus imøtegikk også påstanden om at religion ofte skulle være årsak til kriger og konflikter. Oftest ligger det økonomiske eller geopolitiske interesser bak. Mange går til og med  så langt som å si at det er ikke religionen det er noe galt med, for alle religioner ønsker fred. Men Nyhus påpeker at det ikke finnes en "ren religion", alle er tolket og preget av tiden og omgivelsene. Derfor kan det være vanskelig å både skylde på eller frita religion for ansvar når begrepet religion er så "ullent". 

Hun snakket også om begrepet fred og spurte hva slags fred snakker vi om? Konflikt er ikke alltid feil, sier hun. Noen ganger kan det kanskje være nødvendig for å komme videre. Fred betyr ikke nødvendighvis likhet, men heller at man lever med toleranse for de forskjeller som finnes.

DSC 0651 3 Kopi

Siste taler var leder i Universelt fredsforbund, Steinar Murud, som brukte tid på å presentere boken «World Scripture – a comparative antology of sacred texts» som kom ut i 1991, i en tid da ordet interreligiøs knapt var oppfunnet. Boken viser hva de ulike religionene sier om ulike tema. For hvert tema, enten det handler om Gud, meningen med livet eller «frelse», så henvises det til sitater fra våre hellige tekster. Det interessante er at det er mange sammenfallende oppfatninger, som om de alle var inspirert av samme ånd. Og det er vel akkurat det som er tilfelle, sa Murud.

En lystenningseremoni for fred avsluttet serien med innlegg og markerte en overgang til kveldens panel-samtale der spørsmålet «hva er religion?» ble kommentert.
Lett bevertning og uformelle samtaler avsluttet kvelden, som også ble dekket av bladet Vårt Oslo.

alltoghether

Referat: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen
Foto: Morten Lauveng Jørgensen (introbilde og øverste bilde av panelet)

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside