topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Verden er full av ulikheter som ofte fremmer spenninger og konflikter. Ulikheter gir lett opphav til «livsfarlig gruppetenkning som overtar sjelene», som Harald Stanghelle skrev i Aftenposten 27. januar. Mennesker blir stemplet som venn eller fiende kun avhengig av hvilken gruppe du hører til, det være seg jøde, kristen eller muslim.

Men bakenfor ulikhetene finnes mange likheter som kan bidra til et bedre samarbeid og en felles utvikling mot en bedre fremtid. Hvilke likheter finner vi i våre religiøse tradisjoner? Hvilke ressurser har religion til fred? Og hvordan kan religion bidra til å skape fred?

Dette var tema på kveldens markering av “World Interfaith Harmony Week” i moskéen Central Jamaat E Ahle Sunnat torsdag 24. januar.

Programmet åpnet med resitasjon fra Koranen og velkomst fra moskéens imam, Syed Nehmat Ali Shah. Han ønsket velkommen og uttrykte begeistring for kveldens begivenhet i “hans” moské

DSC 0650 2

Steinar Murud, leder i UF, orienterte om bakgrunnen for markeringen som er en del av FN uken ”World Interfaith Harmony Week”. Initiativet til denne uken kommer Kong Abdullah II av Jordan etter hans tale på FNs generalforsamling i 2010, der initiativet ble vedtatt 20. oktober samme år.

FNs generalforsamlingen peker på at gjensidig forståelse og interreligiøs dialog utgjør en viktig dimensjon i en fredskultur og denne uken gir en god anledning til å fremme harmoni mellom alle mennesker på tvers av tro

Tre representanter; fra islam, kristendom og sikhismen tente lys for fred, etterfulgt av sitater om fred. Ett av dem var fra Rumi, som sa; «Antall stearinlys er mange (og ulike), men selve lyset er ett»

Kveldens første innlegg var fra postdoktor i systematisk teologi, Daniela Rapisarda, fra MF vitenskapelig høyskole. Rapisarda har tidligere vært både rådgiver i STL og ansvarlig for økumenisk arbeid i Norges Kristne Råd. I tillegg har hun praktiske erfaringer fra fredsprosessen fra Sør Sudan.

DSC 0657 2

Hun snakket om «Religion som et redskap for fred»
Rapisarda utdypet erfaringer fra Sør Sudan i perioden 1998-2002. I den økumeniske og interreligiøse fredsprosessen «The People to People Peacemaking Process» var det mulig å kombinere ressurser fra forskjellige religiøse tradisjoner for å skape fred, sa hun.

Fra 1999 til 2002 ble det signert flere fredsavtaler oppnådd på grasrota, de varte fram til The Comprehensive Peace Agreement ble signert i 2005.

Sør Sudan er imidlertid igjen havnet i krig, men ifølge Rapisarda ser nå både religiøse og politiske aktører tilbake på The People to People Peacemaking Process for å hente inspirasjon til å oppnå en inkluderende og bærekraftig fred.

En erfaring er at en trosbasert fredsbyggingsprosess kan være til støtte for en tradisjonell fredsprosess, fordi ens religion ofte knyttes til fred. Når menneskers religiøse tro er knyttet til fred gir det fredsprosessen ekstra styrke. Da blir freden forankret både i religion (ens tro på Gud) og i en loyalitet til avtalen.

Rapisarda løftet ellers frem tre viktige elementer i en fredsprosess. Det er muligheten til 1) å fortelle sin egen historie om hva de har opplevd (av overgrep), 2) mulighet til komme frem til en felles og sann forståelse om det som skjedde og 3) mulighet for tilgivelse. Alt dette er elementer i tradisjonell konflikthåndtering og konfliktløsning.

I tillegg snakket Rapisarda om viktigheten av å inkludere alle aktører; en inkluderende prosess. Når en lokal fredsprosess bygger på de kulturelle og religiøse ressursene som er viktige for folk som er involvert, da har prosessen større sjanse til å lykkes. Jo mer inkluderende fredsprosessen er desto mer bærekraftig vil freden bli.

Til slutt poengterte hun at hun snakket i denne forbindelsen om en helhetlig fred som er både åndelig og materiell, og koblet til forsoning, opprettholdelse av forhold mellom mennesker, mellom mennesker og Gud, og med skaperverket.

Nest taler var Steinar Murud, som er leder i UF. Han snakket om «religion som en premissleveradør for universelle verdier?»

DSC 0663 2Murud påpekte at til tross for at religioner fremstår som veldig ulike så er de likevel plassert i en felles kategori; religion. Og han spør; hva har de så tilfelles? Og svarer at de er alle opptatt av den åndelige siden av tilværelsen. De gir svar på eksistensielle spørsmål om liv og død, riktignok hver på sin måte.

Murud spør igjen; trenger vi religion?
-Noen sier jo nei. Men det er likevel en kjensgjerning at vi trenger svar, på spørsmål som religion er opptatt av. Livet er mer enn materie. Det finnes en usynlig side, der vitenskapen ikke slipper helt til. I den grad religionen kan bidra med åndelig klarhet og være med å bygge gode samfunn, så er svaret klart; vi trenger religion.

Videre om religionens relevans sier han:
-det kan være nyttig med en sammenlikning. Jeg tenker på sammenligningen mellom den fysiske og den åndelige virkeligheten.

-Vår fysiske verden styres av universelle lover; naturlovene, som gir en forklaring på hvordan naturen fungerer. For å leve gode liv må vi forstå disse lovene og leve deretter. Et samfunn som ikke ser disse sammenhengene, risikerer å forfalle.

-Er det ikke tilsvarende på det åndelige området? Ingen kan se den åndelige dimensjonen, men den er likevel en realitet. Det er derfra synlige endringer kommer og det er der at ideer unnfanges og det er derfra fremtiden bygges.

Forordet til UNESCOs grunnlov sier nettopp: «..krig begynner i menneskers sinn og det er i menneskers sinn at forsvaret for fred må konstrueres.»

-Når vi har fysiske, reélle naturlover, så burde det ikke være en fremmed tanke at det også finnes en tilsvarende struktur eller orden på det åndelige området, sier Murud.

Med den fysiske verden som parallelt eksempel, så vil også vårt forhold til den åndelige virkeligheten være med å forme vår fremtid.

-Jeg tror det finnes både legedom, veiledning og hjelp i alle religioner om man bare åpner seg for det. Jeg hørte et vitnesbyrd om en vestlig mann som selvforskyldt havnet i et forferdelig fengsel et sted i Asia. Han ble tilslutt så nedbrutt at han trodde han var på sitt siste. Det som løftet ham opp var roen han fikk når han hørte en gruppe muslimer som ba regelmessig, han sluttet seg til dem og kom seg opp og etter hvert ut av fengselet.

-Ja jeg er overbevist om at det finnes universelle verdier i religion. La oss legge ulikheter til side og finne det vi har felles. Det kan gi en felles plattform for fredelig sameksistens, avsluttet Murud.


Kveldens program ble avsluttet med spørsmål og kommentarer etterfulgt av bevertning og sosialt samvær.

DSC 0668

  

Tekst: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside