topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!Mange forsøk på fred i Midtøsten er blitt gjort. Men fortsatt er situasjonen like spent og frontene like steile. Mange sier at om vi ikke lykkes denne gang vil det gå lang tid før forhandlinger kan tas opp igjen. Men på MEPI-konferansen i Jerusalem var Mikael Melchior, tidligere rabbiner i Oslo,  tydelig på at vi må ha håp, uansett. 

002.a 056.a

                     soloppgang......                                                og natt over Jerusalem

MEPI* konferansen fra 19. - 22. desember var den tredje i en serie konsultasjoner om krisen i Syria, og om veier til fred i Midtøsten generelt. Første konsultasjon var i Amman i oktober og resulterte i en resolusjon om religionens rolle i konflikten. En oppfølgings-konsultasjon ble holdt i Jerusalem samme måned. På denne tredje samlingen deltok rundt 50 personer i to dager over temaet ”Towards Peace and Stability in the Middle East”.

En hovedtanke bak konsultasjonene er at politiske forhandlinger bør komplementeres med flere stemmer. Både religion, kultur og ikke minst kvinners rolle bør være representert i fredsprosessen. Flere tok til orde for at den planlagte Geneve II konferansen om Syria i slutten av januar bør følges opp av et forum som tar opp disse perspektivene.

Om utsiktene for fred i Midtøsten generelt.
Dr. Chang Sik Yang, formann i UF internasjonalt, åpnet med en introduksjon om MEPIs 10 årige historie. Han snakket om hvordan en rabbiner, en prest og en imam kunne signere Jerusalem-deklarasjonen kort tid etter den andre intifadaen begynte, han fortalte om forsoningsmøtet i Jerusalem-parken samme år,  der gaver ble utvekslet mellom de tre religionene i en ånd av forsoning foran 20 000 tilskuere, han fortalte om de 50 programmene som har vært gjennomført i tiden etterpå.

Dr. Willem van Eekelen, fra kommisjon for europeisk integrering i Nederland, uttrykte bekymring over den økte spenningen i regionen. Han snakket om hvordan Europas vei til fred kunne bidra med idéer til en fredelig utvikling i Midtøsten. ”Vi hadde våre kriger på vårt kontinent, men en helt ny kontekst etter andre verdenskrig gjør tanken på krig i dag nesten umulig” sa han. Van Eekelen påpekte nødvendigheten av både myk og hard makt, men i riktig balanse. Til slutt uttrykte han bekymring over israelske byggeprosjekter på palestinsk område, han mente de var lite formålstjenelige i fredsprosessen. Han spurte; ”hva er det Israel vil?”  Og han mente at om Israel hadde en god plan for fred så ville de også få støtte fra Europa.017 - Kopi

                                               utsikter for fred i Midtøsten

Michael Melchior, tidligere rabbiner i Oslo og forhenværende sosialminister i Israel, spurte flere ganger; hva gikk galt i tidligere forhandlinger? Hvorfor har ingen tidligere forhandlinger ført frem? Som svar hevdet Melchior at selve konseptet bak forhandlingen har vært mangelfull. Å skape sekulær fred og utelukke religion vil ikke fungere i det lange løp. Religionene vil ikke dø ut, religionen kan ikke overses, de skulle heller inkluderes i prosessen. Melchior ser et poeng i at religion bygger på verdier, mens politikk bygger på interesser. Han ønsker en fred bygget på verdier fremfor bare på interesser. Han har tillit til at selv ekstremister kan overtales til å delta i en koalisjon for fred. Han talte av erfaring etter å ha snakket med mange av dem.

Aamir Sheikh, president i stiftelsen dialog for fred i Norge, snakket også om alle som har forsøkt å skape fred i regionen uten å oppnå resultater. Aamir Sheikhs idé var at Saudi Arabia kan spille  en rolle som kan være viktig i forhandlingene. De kan være en konstruktiv part overfor både Hamas, Fatah og Israel, og de viser også vilje, ifølge Sheikh, til å ta denne rollen.

Bob McEwan, tidligere medlem av representantenes hus i USA, snakket om begrepet fred. Han la vekt på den spirituelle siden av begrepet fremfor den fysiske. Som spissformulering sa han at uansett hvor mange bulldozere du setter inn så kan du ikke lage fred. Fred er ikke noe du snekrer med hammer og spiker, det er en åndelig tilstand. Han konkretiserte med adjektiver som kjærlighet, glede, vennlighet, godhet, toleranse osv. Hvordan kan fred bygges uten dette åndelige perspektivet, spør han.

I kommentarrunden snakket biskop Riah El-Assal, som er både arabisk, palestinsk og kristen israeler, om sine egne erfaringer. Riah henviste til sin bok ”Cought in Between” som beskriver denne konflikten på en personlig måte.

 

Sesjon II om Syriakrisen og Geneve II
Patricia Lalonde fra institutt for sikkerhets studier i Europa, tok til orde for at Geneve II trenger komplementære stemmer.

026                                                 perspektiver på Syriakrisen

Leo Gabriel, fra institutt for interkulturell forskning og samarbeid i Østerrike, hadde en klar tro på at fred i verden er oppnåelig. Han hevdet at krisen i Syria må primært løses av Syria selv. Han hadde snakket med alle parter i konflikten. President Bashar al-Assad hadde akseptert 8 av 9 punkter for fred, hevdet han. Imidlertid oppdaget Gabriel at Assad ikke har makten alene. Folk rundt ham ba ham glemme de diskuterte punktene. Gabriel trodde ikke Geneve II ville føre frem der og da, fordi det manglet elementene religion og kultur. Han så et behov for en parallell Geneve II omtrenet samtidig med den politiske for å sette disse forholdene på agendaen.

William McComish, president i Geneva Spiritual Appeal, delte Leo Gabriels oppfatning om en parallell Geneve II,  men var bekymret over at det var kort tid til å forberede en slik konferanse. Han hadde en fast overbevisning om behovet for et interreligiøst engasjement i denne prosessen. Byen Geneve er i seg selv er et eksempel på hvordan ulike grupper kan leve sammen, men likevel må hver nasjon finne sin vei. Men Geneve II kommer til riktig sted.

Anne Marie Lizin, parlamentsmedlem i Belgia, kommenterte et forslag fra en annen paneldeltaker om å opprette høye gjerder. Etter hennes erfaring vil høye gjerder skape mer friksjon enn løsninger. Hun sa at dagens Geneve-samtaler  er basert på samtaler mellom Russland og USA om hvordan å beskytte befolkningen, men en fredsløsning må involvere mer enn det. Alle sider må ivolveres.

Møte med Betlehems ordfører
037


                   Mrs. Vera  Ghattas Barboun, Betlehems første kvinnelige ordfører

Samme ettermiddag var en liten delegasjon i møte med ordføreren i  Betlehem, Vera Ghattas Barboun , den første kvinne i denne rollen. Etter en kort orientering om MEPI fra vår side, snakket Mrs. Barboun om sin bekymring over situasjonen i Betlehem. Hun lurte på hvordan byen ville være om 10 år, ville den kun være et museum? Hennes visjon var at Betlehem kunne bli en fredsby  - a City of Peace - og inviterte oss til å holde tilsvarende møter i Betlehem. Vi besøkte naturligvis også fødselskirken, det er alltid en opplevelse, spesielt på bitte lille julaften.

053 057 2

              Møte med Betlehems ordfører                             Juleforberedelser i Betlehem

En fastlåst situasjon i Midtøsten og interreligiøs dialog
Rabbiner Joseph Abittan, direktør i Monoteistic Religions Council i Syd Frankrike, påpekte at vi levde i en vanskelig tid for religioner. Men det er mange felles verdier i både islam og jødedom og det er ingen vei utenom dialog. La oss se på hverandre som individer og mennesker, ikke bare som jøder eller muslimer.  La oss ikke glemme den gode historien der begge religiøse kulturer har stimulert hverandre gjensidig. Men til tross for likheter så eksisterer konflikten. Vi er helt avhengig av å finne en felles visjon, da kan vi begynne å samarbeide konstruktivt.

Michael Jenkins, tidliger leder for ACLC** og en av arkitektene bak MEPI,  gjentok rabbiner Abittans ord om at uten en felles visjon så kan vi ikke ha fremgang. Han henviste til Salomos ordspråk ”Without a vision the people perish”. For bare noen år siden fantes det ingen interreligiøs agenda i FN, men nå er det en årlig interreligiøs uke i februar. Et religiøst engasjement er viktig i tillegg til  det politiske. Uten å erkjenne at problemene har en åndelig årsak så kan man heller ikke finne en løsning, hevdet han sterkt. I alle de tre religiøse skriftene finner vi en ”hjemmel” for forening. Å leve etter skriftene fører til enhet. ”La oss strekke oss lengre enn bare  toleranse, la oss gi  sann anerkjennelse av hverandre”, avsluttet han.

Hjørtur Johannesson, prest i den lutherske frikirken på Island, studerte i sin tid i Jerusalem. På den tiden hadde han store forhåpninger til fred, men innrømmet at han ble skuffet og desillusjonert over all fundamentalismen han møtte hos mange. Han henviste til biskop Tutu som engang sa at ”Gud er ikke kristen”. Johannesson fremhevet at menneskerettighetene gjelder for alle, uavhengig av religion. Mange mennesker har et sekulært livssyn pga av dårlige erfaringer med fundamentalistisk religion. Vi trenger et nytt paradigme midt i mangfoldet. Han avsluttet med et sitat fra UFs grunnlegger; ”Ingenting eksisterer bare for seg selv  - selv ikke religion. Dens hensikt er å skape et samfunn med fred og kjærlighet”017 2

                                          interreligiøs dialog og fred i Midtøsten

Rabbiner Reuven Khaskin fra Israel, tok opp det faktum ar religiøse kriger ofte har vært de verste. Det er en dårlig rekord å ha. Og han spør;  er vi en del av løsningen eller problemet? Kan vi bli en del av løsningen? Og han sa som Obama ”yes we can” Og hvorfor kan han svare slik? Fordi Gud skapte oss i sitt bilde. Det finnes en felles guddommelig natur i alle, finn denne og respekter hverandre. Ikke tenk at alle skal være i ditt bilde. Det er i Guds bilde vi er skapt. Dette konseptet bidrar til fred og enhet, var hans budskap.

Internasjonale perspektiver
De siste to sesjonene tok for seg internasjonale perspektiver på Midt Østen krisen.
Nadia Hilou, tidligere Knesset medlem, ga en oppsummering fra den første intifadaen som varte frem til Madrid konferansen i 1991 og som igjen førte til Oslo avtalen i 1993. Hun mener Oslo avtalen er historisk, den ga Israel anerkjennelse fra PLO og åpnet for egen stat for Palestinerne. Denne avtalen har vært utgangspunktet for alle senere fredsforhandlinger. Hilou beskrev flere  mulige retninger for videre utvikling, men med mange usikkerhetsfaktorer er fremtiden vanskelig å forutse. Hun etterlyste  en sterkere rolle fra FNs side. 

Hiroshi Takagi, parlamanetsmedlem fra Japan, fortalte at Japan har invitert både palestinere og israelere til Japan for kulturelle utvekslinger. Han uttrykte stor tro på nødvendigheten av et bredt grasrotengasjement for fred. Hvordan kan en politisk avtale holde uten bred støtte i folket?

I kommentarrunden spurte biskop Riah; hvordan kan man fremme det vi snakker om? Han gjentok det mange hadde sagt at et religiøst engasjement kan hjelpe den politiske prosessen. Men hvordan kan vi bevege grasrota? og han nevnte tre forhold: utdannelse, dialog og musikk. Det er ikke bare lettvinte forslag fra biskop Riah, men springer ut fra hans eget langvarige og praktiske engasjement på disse områdene.

Bankett

057 061

                      god stemning mellom nasjoner, generasjoner og religioner

Kveldens bankett var både  avslutning på konferansen og markering av MEPIs ti års historie. På banketten deltok også deltakere fra  Religious Youth Service*** , RYS som hadde hatt et fire dagers program samtidig med vår konferanse. Nærmere 60 ungdommer fra 15 land og ulike religioner hadde deltatt i et serviceprosjekt. Flere av dem snakket om hvordan fullstendige fremmede blir nære venner på få dager.  Mange av dem satt ved vårt bord; en hindu fra London, en ung mann fra Georgia, en jødisk amerikaner og en student fra Ukraina, mange foto ble tatt og adresser utvekslet den kvelden.   

Fredsvandring i gamle Jerusalem
På konferansens siste dag i Jerusalem ble det organisert en rolig fredsvandring gjennom gamle Jerusalem, under den uskrevne parolen ” peace, shalom assalam aleikum”.  Det var en flott opplevelse å gå gjennom de mange trange smugene i byen og synge ”Peace, shalom, assalam aleikum, pray for peace in the Middle East”, om igjen og om igjen, og hilse på folk underveis.

008 073

                Gjennom gamle Jerusalem                                       Fremme ved moskeen

Gruppen gikk fra Jaffaporten til gravkirken og videre til Al-Aksa moskéen, der vi tatt godt imot av både direktøren og imamen.  Å bli invitert til bygningen midt mellom Klippemoskéen og Al Aksa moskéen og bli servert sterk arabisk kaffe var er godt uttrykk for varmende kjærlighet  fra våre muslimske venner.

068 - Kopi 2

                                                  Kaffe  ved Al Aksa moskeen 

De fire dagene i Israel ga mange nye perspektiver. Ikke bare var det rart å se snø i Jerusalem, til og med mer enn i Norge, men å oppdage mer av utfordringene og mulighetene for fred i regionen stimulerte til videre engasjement for fred.

Samtidig er den hellige byen en opplelvelse i seg selv, uavhengig av de rådende politiske forhold. Byen er hellig for alle de tre religionene. Å kunne ta del i dette gjennom besøk på de hellige stedene og ikke minst i møte med menneskene, gjør enhver reise til Jerusalem til en opplevelse. 

084 097

         Med imamen i Al Aksa moskeen                                       Snø på tempelplassen

                                                        *Middle East Peace Initiative – M.E.P.I.  ble etablert våren 2003, kort tid etter både 11. september terroren i New York og kort tid etter den andre intifadaen. Det var en vanskelig tid i Midt Østen. Spenningen mellom Israel og Palestina var høy, og turistene hadde nesten sluttet å komme. MEPI programmet ble ønsket velkommen på begge sider, både Yassar Arafat og palestinske ledere og Shimon Peres og flere israelske ledere satte stor pris på MEPI. Al Aksa moskéen åpnet dørene for ALLE, uansett bakgrunn og religion.

 

 **American Clergy Leadership Conference – A.C.L.C. er en amerikansk interreligiøs forening med nærmere 30 000 medlemmer. Det var i stor grad religiøse ledere herfra som deltok i de mange MEPI arrangementene som er blitt organisert frem til i dag.

***Religious Youth Service – R.Y.S. driver kortvarige hjelpeprosjekter i hele verden. I tillegg til å bidra med konkret hjelp, har programmet til formål å skape vennskap mellom unge mennesker fra ulike religioner og kulturer. 

 

 

 

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside