topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 For fjerde gang ble FNs internasjonale familiedag markert i Oslo, med et fullt auditorium på Diakonhjemmet Høgskole. Tre panel-deltakere belyste temaet om barnas beste fra ulike perspektiv; Marete Agerbak-Jensen fra Unicef, professor Ola Didrik Saugstad fra Rikshospitalet og Øyvind Håbrekke fra Stortinget.  

DSC 0008


Møteleder Steinar Murud, påpekte at familiedagen var mer enn en familiedag, det er en fredsdag også. Fordi fred begynner på grasrota, i hver enkelt familie. Trygge stabile forhold i hjemmet vil ha uvurderlige konsekvenser for samfunnet. Dagen er derfor vel verdt å markere!

Merete Agerbak-Jensen, kommunikasjonsdirektør i Unicef Norge snakket om temaet barn i Norge – bare velstand.

Som en introduksjon viste hun imidlertid til mange positive trekk i den internasjonale utviklingen. Barnedødeligheten er sunket fra 35.000/dag i 1991 til 19.000/dag i 2013.

Ekstrem fattigdom er også halvert. Det samme er mødredødeligheten. I tillegg dør færre av hiv/AIDS og tuberkulose. Og nå er det bare tre land i verden med polio: Pakistan, Afghanistan og Nigeria. Flere har rent drikkevann. Tallet på mennesker uten rent vann er halvert.

Men hun understreket også utfordringene. Ulikhetene i verden øker. 165 millioner barn er underutviklet pga feilernæring. 20% fullfører ikke barneskolen (120 millioner barn). Og bare 60% går videre etter barnetrinnet – færrest jenter. I tillegg rammer klimaendringer og katastrofer de marginaliserte gruppene mest. Og befolkningsøkningen fortsetter. I 2050 kommer dessuten 67% av menneskeheten til å bo i byer. Dette er en utfordring for barna!

For barn i Norge viser den ferske Unicef rapporten viser at norske barn ligger som nummer to på rankinglisten over barns levevilkår.
Agerbak-Jensen påpeker imidlertid at det ikke er en klar sammenheng mellom denne rangeringen og barns egen oppfatning av tilfredshet.

Barn i land som Hellas og Spania, som ligger langt lavere på rankinglisten kommer høyere når de blir spurt om egen tilfredshet.

Årsakene kan være flere, forskjell i familiekultur og nære relasjoner, mellom land i nord og sør kan spille inn.  

DSC 0443 - Kopi DSC 0452 - Kopi
             Merete Agerbak-Jensen, Unicef        Professor Ola Didrik Saugstad, Uio, Rikshospitalet

Ola Didrik Saugstad, professor i barnesykdommer ved UiO og bestyrer ved pedriatisk forskningsinstitutt på Rikshospitalet snakket over temaet; bioteknologi - muligheter og begrensninger.

Saugstad åpnet slik:
-Jeg skrev en bok ”Barnets første leveår” om dette temaet. Jeg skrev også en kronikk i Aftenposten om det med overskriften: Hvem ”eier” et barn?,

-Foreldrene bidrar selvsagt med gener til barnet, men skal man kunne velge hvilke gener et barn skal ha? Skal man kunne fjerne barn med visse gener? Det er problemstillinger vi står overfor i dag.

I 1989 vedtok FNs generalforsamling FNs konvensjon om barns rettigheter.

-Det er selvsagt etiske utfordringer ved livets begynnelse. Men etikkens origo (faste punkt) er hvordan vi tar vare på de svakeste blant oss.

-Det foregår en samfunnsdebatt nå om tidlig ultralyd. Man snakker om å utvide tilbudet til å omfatte ultralyd i uke 11-13, men her må vi forstå at det er få tilstander man kan diagnosere så tidlig i svangerskapet.

-Debatten har dreid seg mye om downs syndrom. Og dét er noe man kan oppdage ved tidlig ultralyd. Dette er den vanligste årsak til mental retardasjon. 90-95% av dem som blir påvist, blir abortert.

-I 1984 oppdaget man et biokjemisk stoff hos moren som ville vise om barnet hadde kromosomfeil.

-Nå debatteres det om tidlig ultralyd, men det som kommer, er noe langt mer. Vi er på vei mot DNA-samfunnet. En gravid kvinne vil få rett til å se fosterets genom. Man har allerede funnet en metode til å vise fosterets DNA i morens blod. Det er vanskelig å stoppe denne utviklingen.

-Hvem beskytter fosteret? Fostre og barn er truet i vår kultur, men det dreier seg dessuten om å beskytte oss alle.

-Ved hjelp av preimplantasjonsdiagnostikk kan man velge ut fostre med spesielle egenskaper.

-I debatten om surrogati og moderskap er det blitt påstått at det er intensjon og vilje som avgjør foreldreskap. Men barneloven sier at det er kvinnen som føder barnet, som er mor. Jeg blir litt engstelig over dette intensjonsargumentet, sa Saugstad.

-Groningen-protokollen er en protokoll for hvordan man kan avslutte livet til syke nyfødte. Eutanasi er tillatt i Nederland, men ikke for barn under 12 år. En reaksjon på Groningen-protokollen har vært: ”Stopp å drepe babyer!”

Barn trenger noen som forsvarer dem. Et godt forsvar for barn og fostre i vår kultur er begrepet Imago Dei, at vi er skapt i Guds bilde.

-Ingen eier et barn. Vi er i ferd med å få et samfunn der mange tror at de eier et barn, og oppfører seg slik, konkluderte Saugstad .

 

Øyvind Håbrekke fra KrF og andre nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité, snakket om rammeverket for barn og unge.

DSC 0456-Jeg ble gitt et stort tema å tale om, men jeg skal konsentrere meg om ekteskapet. Det er mange syn på det i dag. Jeg vil ta for meg ekteskapet og hva det betyr i vår tid.

Hva er et barn, en unge? Synet på barn har alltid vært i endring. Er et barn likeverdig med oss andre? Det har ikke vært en selvfølgelighet. Barn har vært objekt, men er etter hvert blitt betraktet som subjekt.

Kan barn bli sett på som bidragsytere økonomisk.

Det har skjedd viktige endringer i synet på bruk av vold i oppdragelsen her i Norge.

Allmenn stremmerett kom i 1913. Det var ikke på agendaen i 1814. Neste år er det tohundreårsjubileum for Grunnloven. Eidsvolls-mennene var ikke dumme; de var barn av sin tid. Man gikk i takt med sin tid. Menneskesynet har forandret seg. Vi har rettigheter nå og Barnekonvensjonen.

-Tidens krav er at skole og samfunn må gjøre mer for barna. Det er kommet et forslag om mer mat på skolen. Det skal gi mer læringsutbytte. Det er et forslag om mer fysisk aktivitet på skolen. Skolen må tilby mer. Det blir tibudt leksehjelp på skolen. Det er ikke foreldrene som skal gi det. Mer og mer ser vi at det virker som om mange vil at kommune og stat skal overta foreldrenes rolle.

-Hvilken rolle har da familien i velferdsstaten med alle dens gode intensjoner? Det ser ut til å være bred enighet om at barnas beste må komme foran det biologiske prinsipp. Hva tilbyr vi da barn som blir tatt bort fra sitt hjem? Hvordan behandler vi barna som samfunnet må ta ansvaret for? Det er vanlig at de flyttes i 5-6-7, opptil 10 ganger og blir plassert i forskjellige institusjoner og fosterhjem. Dette er statlig omsorgssvikt!

-Hva er ekteskapet i 2013? Det blir lett omtalt som en utdatert institusjon. Ekteskapet står imidlertid fortsatt sterkt, men på en annen måte. Ekteskapsloven ble endret for fem år siden. Stortinget/regjeringen ønsket likeverd og rettferdighet for homofile og lesbiske. Man forsto imidlertid at ekteskap og foreldreskap er to ting som hører tett sammen. Regjeringen endret derfor også adopsjonsloven og bioteknologiloven! Det har hele tiden ligget en antidiskrimineringslogikk bak. Og når man har sagt a, må man også si b og deretter c og hele alfabetet! Det er fem år siden ekteskapsloven ble endret, og fem år er for kort tid for en skikkelig evaluering. Det er vel ingen som hevder at det er en menneskerett å få barn! Men indirekte sier man det hvis man forsvarer retten til befruktning.

-I kraft av dagens logikk kan alle kvinner stille opp og kreve av helsevesenet å få hjelp til å få barn. Hvis det blir en menneskerett å få barn, blir det som å bestille et produkt , istedenfor som vanlig å bli strålende glad for å motta den "gaven" som det er å få barn!  

Ekteskap og barn må aldri bli en kamparena for diskriminering, avsluttet Håbrekke.  

famdag - Kopi

 

Spørsmål og kommentarrunden etter kaffepausen åpnet for interessante betraktninger.
Et grunnleggende spørsmål var hvorfor det ikke bevilges mer til forebyggende tiltak enn til reparasjon. Skulle vi ikke støtte programmer som støttet familier, som et tiltak for å unngå mange sosiale problemer senere?

Politiske myndigheter har gode intensjoner og de akutte problemene må selvfølgelig gis prioritet. Men en langsiktig politikk for å styrke familiekulturen kan vise seg å være en god investering på sikt.

Møteleder avsluttet møtet med spørsmålet om familiene skulle tilpasse seg samfunnet eller om samfunnet skulle tilpasse seg familiene?

-Tar vi konsekvensen av at familien er en grunnleggende enhet i samfunnet? Han uttrykte at familien burde fungere som et nav i samfunnsmaskineriet og være en leverandør av verdier.

Han uttrykte bekymring over at om vi ikke manøvrerer godt gjennom de politiske og teknologiske utfordringene vi diskuterer, så kan vi komme inn i en situasjon det er vanskelig å komme ut fra.

Uansett, spørsmålene som ble diskutert er ikke enkle og svarene kan være enda vanskeligere å gi. Vi kan alle ha gode motiver, men det ble i tillegg uttrykt viktigheten av å alltid prioritere barnas beste i vår streben etter å bygge et bedre samfunn og verden.
  

DSC 0463 - Kopi 

 

Tekst: Knut Holdhus/Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside