topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!familiedagen2009Ifølge FNs kriterier, er vi blant de beste land i verden, likevel finnes mange sosiale problemer. Forholdene i hjem og familie spiller en viktig rolle for utviklingen av individ og samfunn. Familiens viktige funksjon for utviklingen av barn og unge er åpenbar. Sterkere fokus på familien er god sosialpolitikk og vil kunne forebygge mange av våre sosiale problemene. I tråd med FNs anbefaling ble familiedagen markert.

Markert i Oslo torsdag 14. mai 2009 i moskéen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat

I samarbeid med Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat ble FNs internasjonale familiedag markert med en kveldskonferanse i moskéens lokaler i Oslo. Familiedagen er egentlig 15. mai, men av hensyn til nærhet til vår nasjonaldag, ble dagen markert torsdag 14.

Møteleder, Steinar Murud, ønsket velkommen med et ønske om å få familien på agendaen. Individuelle roller diskuteres, men det er i familien som helhet at alle rollene skal harmoniseres. Suksess i denne lille samfunnsenheten, som familien er, har uvurderlig betydning for vårt samfunns utvikling. Derfor bør fokuset flyttes i større grad fra individ til familie. Familiedagen, med sitt FN-program og "mission statement", er et meget gunstig utgangspunkt for en slik utvikling.

Markering av dagen åpnet med ett minutts stillhet i solidaritet med de mange familier som går igjennom store lidelser rundt i verden, enten vi snakker om på Sri Lanka, i Midtøsten, i Afrika eller andre steder.

Familiedagen Hilsen fra moskéen

Generalsekretær i moskéen; Imran Shahid hilste forsamlingen med å gi perspektiver på familiens rolle fra Islam.

Biskop Per Lønning snakket over temaet "Foreldrerollen - samfunnets viktigste ressurs?" Han beskrev hvordan mange strømninger i vårt samfunn, både politiske og livsstilsmessige, går på tvers av tradisjonelle verdier. Han konkluderte med at foreldrene er selve den bærende grunnopplevelsen til et menneske. Og i medmenneskelighet representerer denne rollen vår største ressurs.

FNs generalsekretær; Ban Ki-moons tale for dagen "Mothers and Families: Challenges in a changing world" ble lest. Generalsekretæren beskrev familien som en mektig kraft for sosialt samhold og integrering. Han snakket om mødrenes viktige rolle i familien og de store og ofte livstruende utfordringer som mange kvinner møter i sin hverdag. Han kommenterte de utfordringer mange står overfor ifbm. fødsel, vold, utdannelse og likestilling. Han understreket betydningen av mødres tidløse bidrag i å oppdra en ny generasjon og at vi ved å anerkjenne deres anstrengelser og forbedre deres levestandard, kan vi trygge en bedre fremtid for oss alle.

Innlegg Forsamling

Karin Woldseth, FrP, fra Stortingets familie- og kulturkomité, tok utgangspunkt i Ban Ki-moons tale. Mens Ban Ki-moons adresse var til kvinner generelt, snakket Woldseth om "Utfordringer for morsrollen i vårt samfunn". Hun hadde merket seg at til tross for problemer i mange land holdt familiene sammen. I vårt samfunn, med all vår velstand, er problemet nesten omvendt, vi sliter med en dårlig statistikk når det gjelder samlivsbrudd og familieoppløsning. Karin Woldseth snakket videre om viktigheten av det nære bånd mellom mor og barn i tidlige år og om hvordan dette forholdet er under press i dagens samfunn og med vår livsstil. Hun fremhevet sterkt at å trygge dette båndet ville skape mer fred og sikkerhet hos mange barn.

Professor Sigurd Skirbekk - forfatter av boken "The Dysfunctional Culture" som ble sitert på Al Jazzera - snakket over temaet " Funksjonalitet/dysfunksjonalitet som målestokk på forskjellig familieformer". Han diskuterte definisjon på familien og hvordan mange sivilisasjoner har forfalt som følge av en indre kollaps i familierelasjonene. Skirbekk indikerte paralleller til vår egen tid. Han vurderte videre familieformer i østlig og vestlig kultur, ingen er ideell og vi kan lære av hverandre.

UF formann Knut Holdhus, ga en presentasjon "Familien - dens universelle verdier i dagens samfunn". Holdhus poengterte familiens universelle karakter. Uavhengig av tid, politisk regime eller kultur så finner vi famileenheter - enten de er store eller små. Det er en enhet som ingen kommer utenom, den representerer selve livssyklusen. I kraft av denne universelle rollen er det viktig å legge til rette for at den kan fungere mest mulig optimalt.

I kommentarrunden ble det uttrykt ønske om å gjøre mer ut denne dagen.

Diskusjon Takk for samarbeidet

Møteleder avsluttet med å si at sosial utvikling skjer gradvis. Det skjer ikke bare gjennom en stortingsperiode, men over en generasjon, eller to, eller tre.

Hvilket samfunn vil vi ha om en generasjon om vi fører utviklingstendensen fra de siste 30 år videre i samme spor? Vi må ha et langt perspektiv når det gjelder å ta vare på og utvikle den viktige institusjonen som familien representerer.

Referat: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside