topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!fredsdagDagen ble markert på Håndverkeren konferansesenter med stimulerende innlegg fra representanter fra sentrale institusjoner i vårt samfunn. Ban Ki moons kampanje "We Must Disarm" ble kommentert sammen med tanker om hvordan vi kan realisere en fredskultur i vår verden.

Håndverkeren konferansesenter, mandag 21.september kl 1830-2100

Fredsdagen 2009 var i år dedikert nedrustning av atomvåpen. Ban Ki moons kampanje "We Must Disarm" oppfordret til engasjement for nedrustning av verdens atomvåpenarsenal. Dagen ble markert på Håndverkeren konferansesenter med innlegg fra representanter fra sentrale institusjoner, med kommentarer både til nedrustning, FN og fred.

Møteleder, Steinar Murud, påpekte den globale dimensjonen ved dagens konflikter og at disse bare kan løses ved et koordinert og globalt samarbeid. FN er derfor mer uunnværlig enn noen gang før. Ifølge fhv. gen.sekr. Kofi Annan: "vi deler en felles skjebne og kan bare mestre den om vi møter den i felleskap".

Murud poengterte at fred er mer enn nedrustning. UNESCOs konstitusjon sier : "Krig begynner i menneskets sinn, derfor er det i menneskets sinn at freden må begynne". Arbeidet med nedrustning må derfor gå parallelt med holdningsskapende arbeid.

Ban Ki moons videohilsning med appell om å bidra til "We Must Disarm"- kampanjen ble vist.

Line Begby fra FN sambandet, påpekte FNs betydningsfulle rolle som fredsorganisasjon. Hun viste til organisasjonens viktige rolle i mange konflikter og orienterte om FNs ressurser, muligheter og begrensninger.

Selv om det finnes andre internasjonale fora, så er ikke dette noe alternativ; her er ikke de mindre nasjonene representert. Det finnes ikke noen alternativer til FN.

Hun stilte spørsmålet hva kan vi gjøre, og understreket viktigheten av å kreve at Norge støtter FNs fredsoperasjoner og fokuserer på nedrustning.

Klimaspørsmålet, ble også trukket frem, som et viktig tema relatert til fred; mange konflikter dreier seg om vann og jordressurser.

Begby omtalte religion som en viktig dimensjon i fredsarbeidet. I religion finnes kimen til vold og ufrihet, men også budskap om nestekjærlighet. Interreligiøst samarbeid bidrar til å redusere konflikter. Fremfor alt må skillelinjene dempes.

Davidsen begby

Pål Arne Davidsen, utenrikspolitisk rådgiver i FrP, åpnet med spørsmålet hvorfor man inviterer FrP til å snakke om fred. I et fredspolitisk barometer fikk FrP bunnplassering og i så fall burde Davidsen heller være en krigspolitisk talsmann. Etter en humoristisk innledning slo Davidsen fast at det er bred enighet om norsk utenrikspolitikk. Uavhengig av politisk ståsted så vil alle ha fred.

Davidsen påpekte at fred vedtas ikke, men fred bygges innenfra. Han pekte på forutsetninger som demokrati og frihandel som fundamentale for fred. Økonomisk integrasjon og økonomisk frihet er viktige faktorer for fred.

Til tross for dagens tema om nedrustning, pekte Davidsen på at militærmakt likevel i mange sammenhenger er kan være nødvendig for å trygge fred og sikkerhet.

Direktør i PRIO, Kristian Berg Harpviken, snakket over temaet «En ny nedrustningsagenda?" med fokus på atomspørsmål.
Han viste til positive tegn i verden; om møtet i sikkerhetsrådet den 24. september, rakettskjoldet som blir droppet pga mindre atomtrusler og den store ikkespredningskonferansen neste år.

Harpviken tok fram noen tall: i dag finnes det 25 000 atomvåpen i verden. Det er en stor reduksjon fra 1986, da det fantes 70 000, nesten tre ganger så mange. Likevel tilsvarer dagens atomvåpen en halv million Hiroshima-bomber, eller ti tonn TNT for hver av oss.

Til temaet en ny nedrustningsagende trakk han frem to avtaler som Norge har vært med å fremforhandle - Landmineavtalen fra 1997 og Klasevåpenavtalen fra 2008. Selv om mange nasjoner ikke har signert avtalen setter denne en standard som gjør at disse våpnene brukes mindre nå enn før

Vil den samme strategien virke for atomvåpen. Det er noen fellestrekk. Det er i Norge bred tverrpolitisk enighet om atomvåpennedrustning. Den viktigste avtalen er ikke-spredningsavtalen. En svakhet her er imidlertid dårlig kontrollfunksjon og at de sterkeste aktører ikke har vist mer velvilje.

Men flere land har gitt opp sine våpen. Obama har foreslått en bank for kjernefysisk brensel.

En faktor som Harpviken mener kan fremskynde en nedrustning er en sterkere sivil mobilisering mot slike våpen , slik vi så på 60, 70 og 80 tallet.

harpviken hatef

Leder i Global Peace, Hatef Mokhtar, snakket om fred som en verdi som alle mennesker elsker og trenger. En forutsetning for fred er at man har fred i sitt hjerte, sympati med og tilgivelse for sine medmennesker.

Fred handler ikke om å peke en anklagende finger mot andres religion.

Respekt for hverandres religion, kultur og verdier er det første konkrete skritt mot fred. Konflikter må bli løst ved hjelp av dialog. Vi må utvikle relasjoner til hverandre og snakke sammen. Vi kan ikke påtvinge fred og demokrati på noen ved hjelp av makt.

Tomas Stangeland, fra utenriksdepartementet, ga en verdifull redegjørelse over UDs arbeid for fred og forsoning.

Norsk forsoningspolitikk foregår i mange land og dekker et bredt spektrum av saker. Engasjementet gjelder ikke bare meglerrollen, men det omfatter også humanitær bistand, støtte til FNs arbeid, forskning, menneskerettigheter, interreligiøs dialog og demokratistøtte.

Selv om arbeidet springer ut av en solidaritetsfølelse, så bidrar arbeidet også til Norges egen sikkerhet, samtidig som det gir internasjonal innflytelse. Det er i Norges interesser at vi har en FN-ledet verdensorden.

Noen nyttige kjennetegn ved UDs arbeid er:
- Samarbeid med NGO’er, både internasjonale og norske.
- Prosjekter som støtter ønsket om fred.
- Prosjekter som støtter opp om NGO’er som jobber for fredelige løsninger.
- Politikken vår skifter ikke hele tiden. Vi har ført den samme politikken under flere forskjellige regjeringer. Folk kan stole på oss.

Norge blir spurt om å bistå fordi:
- Vi har bygget opp kompetanse på konfliktløsning.
- Vi har et godt kontaktnett innen bistand.
- Vi har ingen kolonial fortid.
- Vi har ressurser, til dels raske ressurser, slik at vi kan kaste oss rundt på kort tid.

Vi ser på religiøs dialog som viktig. Religiøse ledere kan ofte bistå der politikerne ikke kan. Religiøse ledere har dessuten en troverdighet som politikerne mangler. Vi ser på religion som en del av løsningen.

Norge har ofte hatt en meglerrolle i konflikter rundt om i verden. Men til syvende og sist er det partene i en konflikt som har ansvar for løsningen. De må ta de politiske beslutninger. Det er ikke tilrettelegger som bør få skylden hvis løsningene ikke virker.

stangeland victor
hulya bidragsytere


Victor Lorentzen bidro med musikk og sang

Hulya Durrani ble overrakt UF fredsambassadør diplom for sitt initiativ med sin stiftelse, som arbeider med hjelpearbeid for vanskeligstilte i Afghanistan.

I de avsluttende kommentarene trakk møteleder frem en interreligiøs oppfatningen om Gud som vårt felles opphav og opprinnelse. Han nevnte at en sunn tro på Gud vil gi seg utslag i fellesskap, ansvar, solidaritet, medmenneskelighet, hjelpsomhet, i en grad som ingen lov eller resolusjon kan skape.

Derfor har tro og religion en rolle å spille, også utenfor sin eget miljø, for å fremme nedrustning og bygge en ny kultur med fred. De kan bidra til å oppfylle Dag Hammarskiölds ord "unless there is a spiritual renaissance , the world will know no peace"

Bevertning og sosialt samvær avsluttet kvelden.


Foto: OT, Referat: SM

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside