topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!FNs internasjonale familiedag ble markert med et fagseminar på Diakonhjemmet høyskole 19. mai. Norge er godt land å bo i. Men vår velstand er grunnlagt på ressursene som finnes i hvert menneske. Våre tidlige år i hjem og familier er uvurderlig for å utvikle modne og ressurssterke individer. Å fokusere på dette er derfor ikke bare et familieprosjekt, men også et bidrag til et varmt og trygt samfunn. Engasjerende foredragsholdere bidro til å belyse disse forholdene.

FNs internasjonale familiedag 2010
Fagseminar på Diakonhjememt høgskole 19. mai, kl 1000 - 1600
Familien - nøkkelen til et varmere samfunn?

T.B.Husby T. Noack H. N. Herland R. Hjermann S. Murud E.A. Wahrich S. Skirbekk  

Onsdag 19. mai ble FNs internasjonale familiedag markert med et fagseminar på Diakon-hjemmet høgskole. Rundt 40 deltakere bidro til å gjøre seminaret til et informativt og tankevekkende arrangement om familien.

Thale Berg Husby, avdelingsleder Øst, i FN- sambandet, åpnet med en orientering om FNs arbeid for familien. Hun refererte til Menneskerettighetserklæringen som slår fast at «Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på beskyttelse fra samfunn og stat.»

Hun orienterte også om FNs program for familien, der det å fremme et familieperspektiv i politikken, utveksle kompetanse, og støtte forskning er sentralt. Husby nevnte også ris og ros fra FN ifbm Norges familiepolitikkk. Tilslutt ytret hun et ønske om at dagen måtte oppfylle FNs målsetning om å fremme bevissthet om familiespørsmål. 

Thale Berg Husby, FN sambandet Turid Noack, seniorforsker SSB

Turid Noack, fra SSB, presenterte nyttige statistikker om famile- og ekteskapsforhold over en generasjon. Det har vært markante endringer i samlivsformen i denne perioden, mer enn det man ofte ser innenfor demografiske hendelser. Antall ekteskap har falt kraftig mens antall samboerskap har økt tilsvarende. Mange par starter som samboere og gifter seg etterhvert, dvs at folk gifter seg senere enn før. Samboerforholden er mindre stabile enn ekteskap. Risikoen for samlivsbrudd her er 3-4 ganger større enn i ektesakapet.

Dette har ført til at færre barn lever med gifte foreldre, flere barn lever med samboende foreldre og flere med eneforeldre. Flere barn har i denne utviklingen blitt berørt av samlivsbrudd. I 1999 opplevde 21.000 barn dette. Imidlertid er det noe mangelfullt med statistikk vedrørende samboere, her er det ønskelig med mer informasjon. Likevel står unges ønske om et stabilt samliv i form av ekteskap sterkt, men tallene viser at det ofte ikke blir slik de tenker.

Hanne Nabintu Herland, forfatter av boken Alarm, påpekte uheldige trekk i samfunns-utviklingen. For mye frihet og selvrealisering fører til slutt til konflikter med andre og med fellesskapet. En undersøkelse viser at fra 1985 til 2007 er bruken av ordet «solidaritet» i media redusert med 60%. For bruken av ordet «selvrealisering» er det en økning på 145%. Vi har idealisert og idyllisert friheten over lengre tid, men når det blir for mye av den, blir friheten etter hvert selvdestruktiv. Den ødelegger harmonien i ens indre liv.

Verdiene før var plikt, ansvar, selvkontroll og hardt arbeid. Nå er vi over i den andre grøfta, der alt er blitt for lettvint. Vi burde bli flinkere til å gå til parterapi. Vi burde bli flinkere til å tenke litt mer plikt, litt mer ansvar og litt mer grensesetting. Vi tar ikke vare på de gode gamle 50-tallsverdiene. Kanskje var det sider som ikke var bra, men nå er det blitt tabu å si at det var positive sider ved det gamle.

Hanne Nabintu Herland Barneombud, Reidar Hjermann


Barneombudet Reidar Hjermann,
spurte om alt var bedre før. Går man langt tilbake var det mye verre og det var en ekstrem brutalitet. Han påpekte fremgangen vi har vært vitne til, i forholdet til barn, og at Norge ligger langt fremme i denne utviklingen. Vi har sluttet å slå barna, det er ikke en del av kulturen.
Han snakket også om dagens utfordringer ifbm samlivsbrudd og den vanskelige situasjonen dette ofte skaper for barn. Krigssonen som oppstår når mor og far strides skader barna og han uttrykte bekymring over denne generasjonenes evne til å inngå nære relasjoner.

En fersk SINTEF rapport hevder at 80% av de ungdoms psykiatriske pasientene har problem som skyldes avvik i familien. Han nevnte også en verdifull ønskeliste fra barn som måtte oppleve en slik situasjon. Han nevnte gevinsten ved å forebygge samlivsbrudd og at foreldre bør prioritere barn fremfor karriere. Rådet til næringslivsledere er at konflikter og samlivsbrudd er dårlig samfunnsøkonomi.

Etter lunsj ga Steinar Murud, leder i Universelt Fredsforbund, en presentasjon om Familien som en naturlig ressurs for individ og samfunn. Han fremholdt familien som en grunnleggende enhet for modning og utvikling av mennesker. En enhet som ingen statlig institusjon helt ut kan erstatte og som derfor ikke kan vurderes høyt nok.  

Oppmerksom forsamling Ejaz Ahmad Warich, Minhaj konfliktsenter


Ejaz Ahmad Warich fra Minhaj konfliktråd
, formidlet et innvandrerperspektiv på familien. Han viste til interessante familie-forskjeller i to ulike kulturer. Han nevnte språk og manglende deltakelse i samfunnet som to store utfordringer for mange innvandrere.

Etter kaffepausen viste Sigurd Skirbekk, professor emeritus UiO, til at familien er et viktig samfunnsanliggende. Familieenheten har sentrale samfunnsfunksjoner og samfunnet påvirkes sterkt av hvordan familien oppfyller disse funksjonene. De ulike ideologiene har ikke fått med seg denne betydningen. For eksempel har liberalismen begrensninger i å forstå familiens rolle i et individbasert samfunn.

Familien fungerer etter andre verdier enn samfunnsøkonomien. Familien er viktig for sosialisering, for reproduksjon, for regulering av seksualitet. Det er en primærgruppe for tryghet. Å regulere familien som institusjon er noe vi finner i alle samfunn. Man har f eks. forskjellige ritualer man skal gjennom, som er bestemt av samfunnet. Representanter for storsamfunnet forestår ritualet. For å komme inn i det større samfunn er familien en viktig enhet.

Professor Per Sundby kommenterer Sigurd Skirbekk presenterer assistert av møteleder Steinar Murud


Dagens seminar bidro til å belyse familien og dens relasjoner fra forskjellige vinkler. Både kvinnesak, mannsrollen, likestilling og barns rettigheter er alle viktige temaer, men i familien møtes alle rollene og utfordringen er å harmonisere dem alle. Vi håper seminaret kunne bidra i denne retningen.

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside