topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 UngdommerHva er det beste i min tro i forhold til fred? Hvordan kan min tro bidra til fred? Det var spørsmålet representanter i ungdomspanelet berørte på FNs internasjonale fredsdag 21. september. Tankens betydning, vårt personlige ansvar, likeverd og behovet for en åndelig bevissthet var punkter som ble berørt av unge representanter fra ulike religiøse bakgrunner...

FNs internasjonale fredsdag

Tema: Fred, fremtid, ungdom og utvikling
Seminar i Islamic Cultural Center, Oslo, 21. september 2010

Omtrent 70 mennesker var samlet til kveldsseminar i moskéen til Islamic Cultural Center på Grønland for å markere FNs fredsdag 21. september. Temaet var fred, fremtid ungdom og utvikling. FN har erklært året 2010 som både et ungdomsår og et år for å bringe kulturer sammen. Et panel med unge mennesker fra ulike religiøse bakgrunner var en respons på dette.

Programmet åpnet med velsignelse fra Imam Mehboob Ur Rehman som resiterte fra Koranen. Moskéens generalsekretær, Najam Farhan, understreket i sin åpningshilsen at islam oppfordrer til brorskap mellom mennesker. Som etterkommere etter den først mann og kvinne er vi alle medlemmer i den samme menneskelige familie. Vi skulle verdsette hverandre på grunn av vår karakter, ikke på grunn av rase eller annen bakgrunn.
Farhan fremhevet også FNs viktige rolle som en aktør for rettferdighet i dagens verden.

Rune Arctander, FN sambandet Helge Lurås, NUPI
Forsamlingen Per sundby, professor emeritus, UiO

FN sambandets informasjonssekretær, Rune Arctander, fokuserte på nødvendigheten av å involvere unge mennesker i arbeidet for en fredelig verden. De unge er vokst opp med en forståelse av globalt mangfold og er utålmodige på grunn av urettferdighet og skjevheter i verden. For å nå FNs tusenårsmål er det nødvendig å inngå partnerskap med unge mennesker. 48% av verdens befolkning er under 25 år. Disse unge menneskene må involveres og bli gitt den arena de trenger for å oppfylle sin nøkkelrolle i å skape en bærekraftig utvikling og en verden med fred.

Etter disse hilsningen fikk vi to viktige innlegg om dagens trusler for fred og sikkerhet både lokalt og globalt.

Fred er ikke bare en sak for politikere og regjeringer, men det er noe som må vokse frem fra grasrota; fra hvert individ og hver familie. Professor Per Sundby snakket om disse hjemlige utfordringene. Han presiserte at sosiale problemer har sin rot i det enkelte mennesket. Han sa han hadde mistet troen på at samfunnet kunne ordne opp i alt. Hver og en av oss har en moralsk forpliktelse. Det er imidlertid ikke populært å være moralist; ordet moralist er nærmest blitt et skjellsord. Likevel er det viktig å arbeide for å skape fred i sinnene, selv om Sundby selv ikke synes det hadde blitt bedre i hans egen levetid.

Helge Lurås, forsker ved NUPI, viste til at antall konflikter hadde gått tilbake i løpet av de siste tiårene. Denne utviklingen skyldes langt på vei slutten på den kalde krigen og påfølgende økonomisk vekst. Det er imidlertid mange forhold som tyder på at denne utviklingen ikke nødvendigvis vil fortsette. Han nevnte hvordan knapphet på ressurser og energi kan bli en kilde til konflikt i tiden som kommer. Vi vet ikke når det slår inn og i hvilken grad, men Lurås understreket at det er en betydelig utfordring. Han nevnte også utviklingen der vestens hegemoni raskt overtas av andre makter. Slike overgangsperioder er historisk sett konfliktfylte.
NUPI-forskeren kom inn på vårt moderne samfunns sårbarhet, for eksempel avhengighen av elektrisitet. Han stilte også spørsmål om vi har et felles globalt organ for å håndtere disse utfordringene. Kan FN oppfylle denne rollen? Sikkerhetsrådet representerer den vestlige verden, men har ingen representanter fra de fremvoksende nasjoner. Hvem skal avgjøre hvem som skal være med og hvem som skal være utenfor. Utfordringene er betydelige!

Pausen med bevertning og forfriskninger ga rom for sosialt samvær mellom deltakerne.

Steinar Murud, generalsekretær i UF, kom med betraktninger over temaet "en ny era på vei?" Han snakket om kulturen som forskyves fra en Atlanterhavs- til en Stillehavs-tidsalder, om kvinnens tidsalder, om Koreas kommende rolle, om Beringstredstunnel-prosjektet som senter for en ny infra-struktur og om ideen om et interreligiøst råd i FN. Mye taler for at tiden er moden for et slikt råd, som kan være en arena for verdens åndelige tradisjoner og gi råd fra et helhetlig perspektiv.

Pause Ungdomspanel
Imam mehbood, Ajam Farhan og Steinar Murud Gruppefoto


Et høydepunkt på kvelden var panelet med unge mennesker, som hver snakket om det beste i sin tro i forhold til fred. Olav Elgvin, kristendommen, skriver for tiden en oppgave om islam. Han påpekte at det ikke finnes bare én kristendom eller én islam. Det finnes mennesker som har bidratt til fred og mennesker som har bidratt til folkemord, i begge leire. Elgvin mener Gud sendte Jesus for å skape fred, men kristendommen har ikke et tydelig regelsett for å gjøre det, slik som islam. Han mener Gud har gitt kristne et eget ansvar for å finne det ut, der noen ser behov for et militært forsvar og andre blir passifister. Men det er vårt eget ansvar å finne frem.

Thomas Nicolai Gjerpen Hansen, buddhismen, snakket også om det personlige ansvaret vi alle har. Vi kan alle gjøre noe. Han siterte Tolstoi som sa; alle tenker på å forandre verden, ingen tenker på å forandre seg selv. Å utvikle vennlighet og empati er nødvendig for å skape gode relasjoner. Vi kan ikke skape fred med en fiendtlig innstilling. All forandring begynner i ens eget sinn. Forut for all forandring ligger en god tanke.

Sundeep Singh, sikhismen, snakket om hvordan hans religion oppsto som en reaksjon på urettferdighet og diskriminering. Derfor er prinsippet om likestilling, likeverd og likebehandling sentralt i sikhismen og er kanskje sikhismens største bidrag til fred. Selv om vi tilhører ulike nasjoner eller religioner så er vi alle mennesker med like rettigheter. Til tross for ytre ulikheter så er likheten større enn ulikheten noen gang vil være.

Sasan Zarghooni, bahá'i, snakket om manglende åndelighet i dagens verden. I en verden med en åndelig bevissthet vil det være fred. Alle vil ha et naturlig ønske om å forbedre sin karakter og det vil være en atmosfære av vennlighet og kameratskap. Han avsluttet med ord fra Bahá'u'lláh som sa at vi er alle av samme støv, alle av samme stoff. Vi skulle leve som en sjel, gå med felles føtter og leve i enhet i handlinger og gjerninger.

Møteleder fulgte opp og avsluttet med å sitere Edgar Cayce som også forutså en ny era av renhet, global og åndelig bevissthet. På vei til en ny era er det nødvendig å være åpen for nye impulser, ikke ukritisk og naivt, men en ny tid krever nye løsninger, konstellasjoner og konsepter.
Møteleder uttrykte et ønske om et bredt samarbeid. Det trengs både vise åndelige ledere, gode politikere, dyktige forskere, og akademikere med stor innsikt for å lede oss fremover. Og ikke minst spiller ungdom en viktig rolle.

Referat: SM
Foto: Ole Toresen

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside