topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

  

Fred og demokrati var FNs tema for fredsdagen 21. september 2011. Dette var også det norske folks svar etter terroren 22. juli. Hvordan kan vi følge opp dette på best mulig måte? Dette temaet ble belyst gjennom innlegg fra ulike hold i moskéen Central Jamaat-e Ahle Sunnat på Grønland i Oslo. 

Central Jamaat-e Ahle Sunnat er den største moskéen i Skandinavia. Onsdag 21.september var moskéen møtested for markeringen av FNs internasjonale fredsdag. Temaet var fred og demokrati. Dette var også det norske folks svar på terroren 2 måneder tidligere. 

Intensjonen var å reflektere over hvordan vi kan holde fast ved dette samstemte ønsket, hvordan vi kan fremme fred og demokrati, både her hjemme og internasjonalt

Moskéens generalsekretær, Imran Shahid, hilste forsamlingen velkommen. Han åpnet med noen ord om moskéen, litt om deres samarbeid med andre og om hvordan de har følt seg mer inkludert i tiden etter 22. juli. Han inviterte også til omvisning i moskéen for de som ønsket det, etter at programmet var ferdig.

Generalsekretær i Central Jamaat, Imran Shahid FN-sambandet; Stian Bragtvedt

Leder i FN sambandets østlandskontor, Stian Bragtvedt, ga en god orientering om FN-sambandet. Det er et uavhengig informasjonskontor, medlem i World Federation of United Nations Associations- WFUNA, sammen med 130 andre informasjonskontorer. WFUNA ble etablert i 1946 og er ment å fungere som en innfallsport for sivilsamfunnet til FN. Han snakket videre om FNs engasjement for fred og demokrati. Selv om man kan stille spørsmål ved FN-organisasjonen og dens evne til å være demokratisk så er FN det beste alternativet vi har! Vi har ingen annen møteplass, der 193 nasjoner, kan møtes på tilsvarende demokratiske måte på den internasjonale arena.
Sentralt for FNs engasjement for fred er FN-pakten, artikkel 2.4., som sier at man skal avstå fra bruk av makt mellom stater. Denne artikkelen var viktig for at Norge og mange andre nasjoner avsto fra å delta i invasjonen av Irak i 2003.
Bragtvedt fremhevet også at FN gir visjoner, men at fred må bygges i praksis. Sivilsamfunnet, med alle sine medlemmer og organisasjoner må ta del , hver eneste dag.

fredsdagen fredsdagen


Lektor i journalistikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og tidligere NY Tid-redaktør, Anne Hege Simonsen, snakket over temaet; "Hvordan kan 22-juli visjonen om mer fred leve videre?"
I dagene etter terroren følte hun, som så mange andre, at Oslo og Norge var én familie. I familier er det både nærhet og varme, men det kan også være uenighet og krangel. Men det der en ting man ikke kan gjøre i en familie, det er å velge hverandre bort.

Hun nevnte at følelsen av samhold fra dagene etter terroren nok er i ferd med å svekkes, men behovet for å styrke den er avgjort til stede. For å opprettholde visjonen om demokrati, åpenhet, toleranse, så er det nødvendig å fortsette samtalen. Hun var inspirert av utsagnet fra en tidligere ekstremist som sa; " meninger er ikke gener - de kan endres".

Hun påpekte at avgrunnen til ekstreme meninger nok er blitt større, men disse meningene vil være der og vi må forholde oss til dem. I et samfunn med ytringsfrihet har vi også et ytringsansvar, den offentlige samtale må bygge på respekt.

Vi ønsker et samfunn der vi får lov til å være ulike, men vi må ha felles kjøreregler. Det kan være befriende å tenke at man ikke behøver å være enige. Ofte er det et antagonistisk forhold mellom ytterliggående synspunkter. Begreptet agonisme derimot, innebærer et alternativ til de hatske motsetningene i et antagonistisk forhold. Det betyr ikke å akseptere alt man ikke er enig i, men å tåle det.
For at visjonen skal leve videre er det avgjørende at vi lever i samme samfunn og ikke i parallelle samfunn. Dette er vårt felles ansvar og hviler på ett fundament; respekt, for hverandre og seg selv.

Førstelektor ved HIOA, Anne Hege Simonsen Generalsekretær UF, Steinar Murud

Generalsekretær i UF, Steinar Murud, snakket over tittelen "Se likheter fremfor forskjellene!" Murud siterte ordspråket; like barn leker best. Han uttrykte forundring over at forhold som begynte som "like barn", og i en god ånd, kunne utvikle seg i konfliktfylt retning. Man kan oppleve det i alt fra ekteskap til forholdet mellom de Abrahamske religionene.
Hva er det som skjer? Selv om vi mennesker er en felles rase - homo sapiens, med et felles ønske om å leve i trygghet, godhet, kjærlighet og velstand, så lar vi kulturbaserte forskjellene altfor ofte forblinde oss.

I fellesskap; med fokus på felles verdier, har vi evnen til å bygge et fantastisk samfunn. Men når ulikheter som hudfarge, religion, etnisitet eller politisk oppfatning , kommer i veien så ødelegges hele dette samfunns-prosjektet. Evnen til å se likhetene, forbi historiske, biologiske eller andre forskjeller, er avgjørende for å bygge en demokratisk og fredelig verden.

Likhetene finnes, selv om de ytre forskjellene dominerer og det er grunnleggende viktig at vi finner dem og bygger på dem. Vårt flerkulturelle samfunn må ikke bli til ghettoer, vi må gå sammen fremover.

Etter en kaffepause med usedvanlig gode kaker og sosial mingling hadde 5 unge representanter, i alder 17 til 25, fra ulike bakgrunner sine innlegg relatert til fred. Oppgaven var å kommentere hvordan deres religion, kultur og tradisjon kunne bidra til fred.

Aydin Moshtagh fra Baha’i fremhevet viktigheten av at mennesker selv lærer å ta ansvar for sin åndelige, sosiale og materielle utvikling. Det er ikke bare én tro eller gruppe som kan skape fred, alle kan og bør bidra i denne prosessen, mot en forent, fredelig verden.
Aydin avsluttet med en vakker bønn for enhet.

Aydin Moshtagh, Baha'i Jacob Daimin, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Jonathan Nymoen fra Buddhadhamma foreningen, snakket om at individet må skape fred. Det er mennesker med selvinnsikt og oppmerksomhet som til slutt kan skape fred i verden. Vi kan ikke basere oss på politisk fred alene. Uten å finne løsning på menneskenes grunnleggende utfordringer; frykt, smerte etc, kan man ikke skape fred i forhold til andre eller i livet. Meditasjonen er en god vei for å oppnå selvinnsikt, oppmerksomhet og indre fred.

Jacob Daimin, fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, kommenterte utfordringene han, og mange andre troende, står ovenfor i forhold til samfunnet vi lever i. Forholdet til rusmidler, seksualitet, klær eller kosthold skiller seg ofte fra det som kan være vanlig for mange andre i dagens samfunn. Kristne jobber for å etterleve Jesu egenskaper; kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet godhet, tro, mildhet og selvkontroll. Likevel, ingen har monopol på disse prinsippene, de tilhører alle. Norge er bygget på dem.
Alle samfunn har sine utfordringer: Men Norge klarer seg rimelig bra . "Jeg tror det er fordi vi har noen slike prinsipper vi alle kan samles om; fred, demokrati, religionsfrihet, likeverd, nestekjærlighet og troen på et multikulturelt samfunn der vi alle kan bidra til å skape et bedre hjem for oss alle" , avsluttet Jacob.

Buddhisme; Jonathan Nymoen Islam; Ammar Shah DSC 0106


Ammar Shan fra Central Jamaat-e Ahle Sunnat, benyttet anledningen på vegne av immamen og moskeen til å ønske alle hjertelig velkommen og takke for initiativet. Ammar forklarte om islam som en fredelig religion. Islam betyr fred. Hilsenen; Assalam aleikum, er en fredshilsen. Bare ved disse prinsippene alene kan verdens forvandles til et bedre sted.
Grusomme terrorhandlinger har ingen rot i islam. En muslim skal ikke skade andre, verken verbalt, fysisk eller psykisk. Islam er fred og fred er islam. Det er alt vi står for.

Balraj Singh, fra Sikh-tempelet på Alnabru, la vekt på respekt og toleranse. Sikhismen står for et universelt brorskap og fred. Å tjene menneskeheten er å tjene Gud. Å arbeide for andres velferd, selv på bekostning av sitt eget liv, er et ideal i Sikhismen.
Vi må se forbi de religiøse grensene og se mennesket bak; ingen er min fiende, ingen er fremmed. Gud i oss, gjør oss ute av stand til hat og fordommer. Viktige stikkord her er å erkjenne at Gud eksisterer i alle, at vi alle sammen tilhører samme Skaper. Da blir det vanskelig å hate hverandre. Ikke å innse dette, fører til krig og konflikter, som vi ser nå. Verdensfred er mulig dersom vi viser respekt og toleranse. Vi har mange felles verdier. La oss heller fokusere på dem. Sammen er vi sterke og sammen kan vi realisere vårt felles mål om verdensfred.

Våre daglige nyheter viser hele tiden en verden i store konflikter. I motsetning til dette nyhetsbildet, var ungdomspanelet et levende bevis på respekt og harmoni mellom mennesker fra ulike religioner, nasjoner, hudfarge og etnisk bakgrunn.

ulike religioner - felles verdier

Ref. Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside