topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 Siden 1994 har FNs familiedag eksistert som en gyllen anledning til å sette familien på agendaen. De fleste sosiale forhold kan knyttes til familien som kan sies å være et sosialt senter for trygghet, omsorg og utvikling. Dagen markert med spennende innlegg på Diakonhjemmet høgskole torsdag 10. mai.  se video...

 

Familiedagen 2012

FNs internasjonale familiedag, 15. mai, har eksistert siden 1994. I skyggen av 17. mai, og kanskje også fordi det ikke er noe hett tema på den politiske dagsorden, har dagen fått ufortjent lite oppmerksomhet.

Denne FN-dagen har imidlertid stor betydning. Som samfunnets grunnleggende enhet, uavhengig av kultur og politikk, er familien verdt å vie oppmerksomhet. Kanskje er en av suksessfaktorene i vårt samfunn nettopp at familiene er i stand til å gi sine barn trygghet, i motsetning til kulturer preget av fattigdom, epidemier eller kriminalitet.

Uansett, markeringen samlet rundt 50 deltakere på Diakonhjemmet høgskole under temaet Familiens rolle for menneskelig utvikling og et trygt samfunn.

Stian Bragtvedt, leder for østlandsavdelingen i FN-sambandet hilste forsamlingen med en orientering om FN og FN-sambandenes rolle. FN er et organ for nasjonene mens FN-sambandene er organer for grasrota. Bragtvedt uttrykte at utvikling skjer i relasjoner og i fellesskap; i den sammenheng spiller familien en viktig rolle for menneskelig utvikling.

Stian Bragtvedt Per Sundby

Professor emeritus Per Sundby, lege, spesialist i psykiatri, og sosialmedisiner, delte sine tanker og erfaringer fra sin lange karriere i arbeid med mennesker. Sundby har en interessant karriere der han startet som radikal sosialist og endte opp som det mange kaller "moralist", et begrep han selv tar som et kompliment.

Med sin uhøytidelige stil omtalte han medisin som et plaster på såret, idet han snakket om risikofaktorer for fysisk helse og for sosiale relasjoner. Det finnes risikofaktorer som kan føre til samlivsbrudd, familieoppløsning eller rusproblemer. Man kan gi mye god terapi og medisin i ettertid , men den beste strategi må være å redusere risikofaktorene.

I sitt arbeid med det han kalte "proletarmedisin" har han en tese om at årsakene til problemene ligger på ansvarssiden, og for dette har han fått stempelet moralist.
I en tid da vitenskapen snart ikke lenger har grenser diskuterte Sundby forholdet mellom vitenskap og moral. Vitenskapen veier ofte tyngst, men moralske vurderinger burde etter Sundbys mening veie tyngre.

Stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke, KrF, 2. nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité, påpekte familiens betydning i dagens samfunn som sterkt undervurdert. Det brukes mye ressurser på reparasjon, mens familiens rolle ikke tas i betrakning.

Håbrekke brukte tid på å belyse etiske dilemmaer i dagens familiedebatt . Han snakket varmt om hvilken hjelp dagens teknologi har kunnet gi til barnløse par, men stilte også spørsmål ved hvor langt man skulle strekke dette tilbudet. Tilbud om kunstig befruktning til likekjønnete par er en realitet. Eggdonasjon diskuteres. Spørsmålet om surrogati er ikke avklart. Kanskje kunstig befruktning av enslige blir neste diskusjon. Håbrekke stilte spørsmålet om disse nye praksisene endrer vårt syn på hva et barn er? Han påpekte at barn er en gave, ikke en rettighet eller noe du har krav på.
Han spurte også om hva disse nye forholdene gjør med oss som samfunn. Er familien i ferd med å leve på delegert myndighet fra staten?

Øyvind Håbrekke    Elisabeth Rusdal

Steinar Murud, generalsekretær i UF, tok utgangspunkt i de ideelle og universelle kvaliteter ved familien og understreket familiens enestående rolle for menneskelig utvikling. Ingen annen institusjon er i stand til å oppfylle denne funksjonen. Han presenterte studier som underbygger viktigheten av familerelasjoner for barns utvikling og hvordan slike stabile relasjoner gir barn et solid fundament som følger dem resten av livet.

Elisabeth Rusdal, forbundsleder I Norges Kvinne- og Familieforbund, snakket om hvor vanlig det er å ta familien som en selvfølgelighet. Familien er imidlertid en grunnleggende institusjon, en bærebjelke. Den trenger oppmerksomhet, markering og feiring. Hvis ikke glemmes den.
Rusdal var også inne på problemer med vold i hjemmet. Hun viste til enkelte tilfeller i USA, der barn har blitt adoptert, men med returrett om det ikke svarte til forventningene.

For øvrig beskrev hun den positive utviklingen vi har sett gjennom en generasjon, der det i dag er mer valgfrihet i hvordan familiene organiserer seg i forhold til før, da rollene var mer strengt definert.

En forfriskende kaffepause ga mulighet for diskusjoner og å stifte nye bekjentskaper.

Kvelden ble avsluttet med en rekke kommentarer fra publikum og det ble uttrykt ønske om flere slike diskusjoner før neste familiedag i mai 2013.

Kveldens talere Familiedagen 2012, Diakonhjemmet høgskole

 

 

 

 

Report: Steinar Murud
Foto: Ole Toresen

 

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 


Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.

MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside