topp

Universelt Fredsforbund, UF

er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.sann-kjerlighet

"Sann kjærlighet er idealet og det veiledende prinsipp for Universelt Fredsforbund"
Kinesisk kaligrafi med mottoet til Universelt Fredsforbund

Gi et bidrag til fredsarbeidet!
UF arbeider for å bygge en global fredskultur basert på forståelse, respekt, samarbeid. Vi er avhengig av givere og er takknemlig for alle bidrag. Send din støtte til konto 1644 21 54 558. Tusen takk for din hjelp!

 1. Misjon

Universelt Fredsforbund UF, er en global allianse av personer og organisasjoner med en felles oppgave å bygge en verden i fred; med frihet, harmoni, samarbeid og velferd for alle. UF er ledet av visjonen om at hele menneskeheten er en global familie med Gud som foreldre.

Hart to hart for peace
UFs misjon er å fremme:
  • Fornying av FN
  • Samarbeid og partnerskap mellom myndigheter, religioner og det sivile samfunn og fremme en utvikling basert på universelle verdier.
  • En fredskultur ved hjelp av utdannelse, sport, kunst, media, og hjelpeprosjekter.
  • Et grunnlag for interreligiøst samarbeid
  • Konflikt-forebygging og -løsning
  • Godt familieliv som et personlig bidrag til fred.
  • Karakterutvikling
  • HIV/AIDS forebygging
  • Humanitært hjelpearbeid


Middle East Peace Initiative - MEPI.
Et initiativ for å fremme fred og forsoning mellom mennesker fra de abrahamske religioner. Tusenvis av mennesker, fra ulike nasjoner og bakgrunner, har besøkt Israel, Palestina og Jordan. Fredsvandringer, konferanser, dialoger, hjelpeprosjekter har bidratt til mer forståelse og samarbeid i regionen.

North East Asia Peace Initiative - NEAPI fremmer forsoning på den koreanske halvøy gjennom humanitært hjelpearbeid, personlige møter, utvikling av handelsforbindelser og kulturell utveksling.

South Asia Peace Initiative -SAPI er et initiativ for fred og forsoning i Syd Asia regionen.
Vedvarende arbeid spilte en viktig rolle i å bringe partene sammen til en demokatisk prosess og valg i Nepal våren 2008.

Beringstredet tunnel-prosjekt blåser liv i drømmen om å knytte to kontinenter sammen. Prosjektet vil være knutepunkt i en ny internasjonal infrastruktur som vil stimulere kommunikasjon, handel, kulturutveksling og bidra til et harmonisk verdenssamfunn.

Fredsambassadører er et globalt nettverk av ledere fra ulike religioner, raser og kulturer. De står på et felles grunnlag av felles verdier og fremmer forsoning, overvinning av barrierer og fredsbygging.


SAGT om UF:
"Dialog og forpliktelser er den eneste mulige vei for å lykkes, uansett hvor umulig det ser ut, og UF åpner en vei for slike samtaler"
Dr. Abdulijalil Sajid; Formann i Islamsk råd for religiøs og rasemessig harmoni, London.

"Et stort problem er at mennesker bruker sin religion feilaktig i sin streben etter seier og triumf. Av denne grunn er dr. Moons kall for fred gjennom religion av dyp betydning."
Abdurrahman Wahid; president i Indonesia 1999 -2001

"Vi søker ikke lenger fred med våpen og ammunisjon, takket være dr. Moons filosofi for fred".
Hussein Aideed; tidligere vise-statsminister i Somalia

"Fredsidealet til Universelt Fredsforbund inneholder en endring av våre anstrengelser for fred fra å være politiske til å være en tverrkulturell og interreligiøs bevegelse"
Edward Shevardnadze, president i Georgia, 2001-2004

"Dette er et viktig initiativ som bidra til verdensfred"
Luiz Inacio Lulu da Silva, President i Brazil

"Universelt Fredsforbund gjør store ting for Kenya"
Raila Odinga, statsminister i Kenya


2. Grunnverdier

UF følger visjonen om at menneskeheten er en global familie under Gud. Som alle religioner lærer kommer vi alle fra en felles opprinnelse og deler alle den samme hensikt og bestemmelse.

Vi bekrefter disse sentrale verdiene:

Gud
Gud er den usynlige opprinnelse og skaper av hele universet og foreldre for hele menneskheten. Som skaper er Gud den som er nærmest oss av alle vesener, men han kan bare finnes i sann kjærlighet - praktisert ved å leve for andre.

Famile
Familien er hjørnestenen for fred. Familien er ikke bare en institusjon for reproduksjon. Den spiller også en fundamental rolle i å utvikle den menneskelige ånd, vår karakter og vår kultur. Familien bygger på det eksklusive seksuelle forholdet mellom mann og kone, som innebærer seksuell renhet før ekteskapet og trofasthet innenfor ekteskapet.

Harmoni og samarbeid på tvers av grenser
UF støtter og oppmuntrer alle initiativ som bygger ned barrierer mellom raser, religion, politikk og etnisitet. UF arbeider for å skape broer av forsoning, samarbeid og fred.

Menneskelig ansvar
Å bygge fred krever prinsipielle menneskelige anstrengelser. Fred kommer ikke av seg selv. Hvert individ må ta ansvar for sin egen personlige, åndelige og moralske utvikling og bidra til andres beste.

Leve for andre
Essensen i en god karakter springer ut fra sann kjærlighet og praktiseres ved å leve for andre. Å leve for andre er ikke læren til en spesiell religion, men er essensen i alle religioners lære.

Gi og ta
Alt i universet eksisterer i forhold. Det gjensidige gi og ta-forholdet mellom to partnere skaper energi som leder til fred når handlingen er ledet av prinsippet om å leve for andre. Varig fred og harmoni har sitt grunnlag i uselviske gi og ta-handlinger. Konflikt, misbruk og korrupsjon har sitt grunnlag i selviske gi og ta-handlinger.

Partnerskap
Alle ting er skapt for å eksistere i harmoniske, samarbeidende og gjensidig utviklende partnerskap. Yin og yang, mann og kvinne, pluss og minus. Intet vesen er ment å leve i isolasjon. Suksessfulle parforhold er grunnlagt på uselviske gi og ta handlinger.

Åndelig realitet
I tillegg til den synlige verden vi alle erfarer, finnes en usynlig, åndelig virkelighet. Hvert menneske har en udødelig ånd som vil eksistere videre i den åndelige verden etter den fysiske kroppens død. Åndelige prinsipper er ment å praktiseres på jorden slik at vi blir forberedt for livet i den åndelige verden.

3. Historisk grunnlag

Universelt Fredsforbund (Universal Peace Federation) ble etablert 12. september 2005 i New York, på samme dag som FNs 60-års dag.

Imidlertid går opprinnelsen til UF tilbake til år 2000 da FN i sin tusenårserklæring kaller alle fredselskende mennesker og frivillige organisasjoner til å bidra aktivt til FNs fornying.

Interreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred, IIFV, ble etablert samme år og var en forløper for UF. IIFV har fremmet flere initiativ, bl.a. å fornye FN ved å foreslå opprettelsen av et interreligiøst råd i FN.

Universelt Fredsforbund er i dag representert i 194 nasjoner


4. Fredsambassadører

"Fredsambassadører er mennesker som følger idealet om å leve for andre, og som med hengivenhet arbeider for å fremme universelle, moralske verdier, godt familieliv, interreligiøst samarbeid, internasjonal harmoni, fornyelse av FN, et ansvarlig media og oppfyllelsen av en global fredskultur. På tvers av rasemessige, nasjonale og religiøse grenser bidrar Fredsambassadører til oppfyllelsen av alle tidsalderes håp; en forent verden i fred, hvori den åndelige og materielle dimensjon er i harmoni."

Fredsambassadør-initiativet ble etablert i januar 2001, det ga støtet til en serie programmer for fred og forsoning. Nærmere 100.000 Fredsambassadører er utnevnt, verden over, i løpet av årene som er gått.

 

5. Programmer og aktiviteter


Fredsinitiativ
UF har fredsinitiativ i områder som Midtøsten, Nordøst Asia og Syd Asia.

Menneskelig utvikling
Forbundet fremmer utvikling med fokus på utdannelse, tiltak mot analfabetisme, ekteskap og familie, hjelpeprosjekter, karakterutviklings-programmer og økonomi og næringsutvikling. International Educational Foundation har hatt tusenvis av seminarer i øst-Europa og Asia

Lederskap og styresett
Konferansene "International Leadership Conference - ILC" fremmer et rammeverk for fred og godt lederskap for familier, næringslivet, myndigheter, regjeringer, religioner, institusjoner og frivillige organisasjoner

Media
TV selskapet "The Voices of Peace TV" ( se www.uptv.org ) og magasinet "The World and I" og "Dialogue and Alliance" er medier som fremmer en fredelig kultur.

Utdannelse
UF har opplærings-programmer som introduserer gode praktiske prinsipper for å fremme forsoning, fred og frihet.

Humanitært arbeid
Hjelpeprogrammer for fred utføres etter prinsippet om å leve for andre. F.eks. Service for Peace, Religious Youth Service og International Relief and Friendship Foundation.

Kunst og kultur
Kulturelle institusjoner og programmer for fred fremmes og sponses. For eksempel "The Little Angles", "Universal Ballet Company" og "Artists Association International"

Fredsvelsignelse
UF støtter programmer som styrker ekteskap og familie som et grunnlag for fred og oppmuntrer særlig til ekteskap på tvers av raser, religioner og nasjoner.

Interreligiøst råd i FN
Siden 1999 har UF vært en pådriver for forslaget om et interreligiøst råd i FN. Med et slikt råd, på globalt nivå, vil verdens religioner kunne ledes i takt i utviklingen av en fredelig verden. Fillippinske myndigheter er inspirert av tanken og vært en pådriver i FN for interreligiøst samarbeid.

 

7. Grunnlegger

Gjennom sin tjeneste i over 50 år har dr.og fru Moon med total hengivenhet arbeidet for fred. De har stiftet en rekke organisasjoner som alle har verdensfred som hovedformål.

Blant organisasjonene er:
Professors World Peace Academy, Women's Federation for World Peace, Youth Federation for World Peace, Inter-Religious Federation for World Peace, World Media Association, International Conference on the Unity of the Sciences, Summit Council for World Peace, Interreligious and International Federation for World Peace og Universal Peace Federation.

Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang, våren 2013, produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.
MBC er det eldste komersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.


 

 

selvbiografien - en bestselger i Korea

As a Peace Loving Global Citizen
Slik lyder tittelen på Sun Myung Moons Memoarer, utgitt i anledning hans 90 års jubileum i 2009. Boken ble utgitt på et av de store forlagene; Gimm Young Publishers. Forlegger Eun Ju Park, som er en dedikert buddhist, opplevde utgivelsen som et kall. Boken ble raskt en bestselger i alle kategorier.
Nedenfor er et video-resymé av boken.....

 

  

Les mer på www.reverendsunmyungmoon.org

På denne siden kan du lese om livet, læren og arbeidet til en sann visjonær i vår tid; Dr. Sun Myung Moon. Les om hva hans globale nettverk av venner og støttespillere fra ulike religioner, kulturer og profesjoner sier om ham. 

 

Nyhetsbrev

Registrer din epost adresse for å abonnere på vårt nyhtesbrev

Universelt Fredsforbund
er norsk avdeling av Universal Peace Federation, UPF, som ble stiftet av dr. Sun Myung Moon 12. september 2005 i New York. Forbundet arbeider nært til FN, som en NGO med rådgivende status ved ECOSOC.

Formålet er å arbeide for en global fredskultur som omfatter alle nasjonaliteter, religioner, raser og kulturer, i tråd med FNs resolusjon 53/243

KULTURNYTT

Koreas plass i internasjonal kulturverden
 

 

 

 

 

Ny dokumentar fra SBS (tidligere Seoul Broadcasting Stystem) om Koreas voksende rolle på det kulturelle området. Dansegruppen Little Angels, som besøkte Norge som takk for vår hjelp under Koreakrigen er også presentert. 

Dokumentar om Sun Myung Moons innsats for fred i Korea og verden

 

 

      Ved ettårs markeringen av Sun Myung Moons bortgang produserte det koreanske TV selskapet MBC denne dokumentaren om hans innsats for fred mellom de to koreanske statene og fred i verden.
MBC er det eldste kommersielle TV selskapet i Sør-Korea og i dag blant de fire nasjonale selskapene.

Universelt Fredsforbund bygger på:

Gud 
.
.menneskeheten er én familie skapt av Gud

Spiritualitet 
..menneskets høyeste verdier er åndelige og moralske

Familie 
..familien er en skole i kjærlighet og grunnlag for fred

Tjeneste 
..beste vei til fred er å leve for andre

Enhet 
.. fred kommer gjennom samarbeid på tvers av kultur, religion og nasjonalitet

Dr. Moons filosofi for fred:

Hva er fred: "Fred er når to partner blir ett med hverandre"

Hvordan skape fred: "Utgangspunktet for lykke og fred, ligger i å leve for andre"

Universets akse: " Ingenting er mer betydningsfullt enn forholdet foreldre-barn. Det er fordi det representerer det grunnleggende forholdet mellom Gud og mennesket."

En verden i fred: "Himmelen er en verden fyllt av sann kjærlighet, hvor alle puster sann kjærlighet overalt og til alle tider. Hele verden og alle mennesker er knyttet sammen i et usynlig forhold til Gud, som cellene i vårt legeme"

En universell familie: "Idealene frihet, fred, enhet og lykke, gjelder ikke bare for et individ, men det gjelder for alle mennesker i denne verden, som én familie under Gud"

Åndelig modenhet: "Bare gjennom et liv i sann kjærlighet kan din ånd modnes"

Om sann kjærlighet: "Kjernen i sann kjærlighet er å gi og leve for andre og for helhetens skyld. I sann kjærlighet kan vi være sammen for all evighet og hele tiden oppleve større glede i hverandres selskap. Kraften fra sann kjærlighet er sterk nok til å fjerne menneskeskapte barrierer. Ingenting kan sammenlignes med verdien av sann kjærlighet. "

Om lykke: "Lykke skapes ikke i isolasjon, men i et gjensidig forhold av kjærlighet."

En god verden: "Det er ikke bare som individer, men som familier, at vi må bygge en god verden."

Personlig vei: "Ditt ytre selv og indre selv er i stadig konflikt. Det er ditt ansvar som menneske å følge ditt indre selv; din samvittighet"

Sitater:

Et menneske har ikke begynt å leve før han kan gå forbi sine snevre individualistiske begrensninger til å være opptatt av hele menneskeheten.
Martin Luther King jr.

Du må være den forandringen du ønsker å se i verden
Mahatma Gandhi

Husker du hvordan elektriske strømmer og "usynlige bølger" ble latterligjort? Kunnskapen om mennesket er fortsatt i sin barndom.
Albert Einstein

Det blir ikke fred mellom sivilisasjonene uten at det blir fred mellom religionene.
Hans Küng

Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn
Jesus

Det første vi bør gjøre er å søke Gudsriket inne i oss selv. Deri består vår fred. Så snart vi har funnet freden, har vi funnet vår støtte og vi har funnet oss selv.
Inayat Khan (sufi-mester)

De som slår deg med nevene, ikke svar med samme mynt. Gå til deres hjem og kyss deres føtter
Sikhismen - Adi Grant

I påminnelsen av Gud, finner hjerter tilfredsstillelse
Islam - Koranen 13.28

Gud er fred, Hans navn er fred og alt er bundet sammen i fred
Jødedom-Zohar, Leviticus 10b

Ved hans nåde vil du finne opphøyet fred
Hinduisme - Bhagavad Gita 18.61-62

Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket
Konfusius

...den som råder til fred får glede
Salomos ordspråk, 12,20

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner
Nelson Mandela

Den som lever i harmoni med seg selv lever i harmoni med verden
Markus Aurelius

Veien er ikke i himmelen, den er i vårt hjerte
Buddha

For å lære toleranse, er vår fiende den beste lærer
Dalai Lama

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Web Norge basert på Joomla 3.5 hjemmeside